Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1588-14-7980-19r

Jan soone wijlen Jan Daniels van Beurden doude als man ende momboir Anna sijne huijsvrouwe dochter Jan Cornelissoon de Beer, tderde gedeelte ombedeijlt hem toebehoorende in een stuck saijlants geheijten Truijen acker iii 1/2 lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen die prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten inde Sterts hoeffe aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Cornelis Janssoon de Beer sijns swagers deen zijde, ende tusschen erffenisse Adriaen Willem Goijaerts dander zijde, streckende vande erffenisse der weduwe ende kijnderen Herman Jan Gheridt Hermans totter gemeijnde straten ut dicebat legitime etc. (zoals zij zeiden heeft wettelijk etc.) Cornelisen soone Jan Cornelissoon de Beer sijnen swager met affgaen etc. warandiam (te waren) etc. ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. datum xii maij anno 1588 scabini Sterts et Brock.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832