Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1588-14-7980-1v

Cornelis soone Jan Scherven genoempt de Looijmaker, een stuck saijlants hem toebehoorende geheijten den Dries acker drije lopensaet ende vijff vierdeel roije of daeromtrent begrijpende gelegen binnen die prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten aende Hasselt inde Sterdts hoeffene tusschen erffenisse Adriaen Willem Ghoijaerdtssoon deen zijde, ende tusschen erffenisse Jan Jan Cornelissoon de Beer dander zijde, streckende vande erffenisse Anthonis Cornelis Cornelis Wouterssoon totter gemeijnder straten ut dicebat legitime (zoals hij zeide heeft wettelijk) etc. Geraerden soone wijlen Daniel Gheridt Hermans met affgaen etc. warandiam (te waren) etc. ende dit vercopen, overgeven, opdragen etc. ende alle commer of calangie daerop comende etc. Actum ii januarij anno 1588 scabini Vet et Brock.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832