Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1588-14-7980-21v

Huijberdt soone wijlen Peeter Jan Adriaen Smolders, tvierde gedeelte ... bedeijlt vuijt een stuck saijlants ii lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen die prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten aende Hoeven inde Teetenbraeck aldaer tusschen erffenisse Willem Henrick Smolders met sijnen voorkijnderen aen beijde zijden, streckende vande erffenisse Jan Huijb Leijten totter gemeijnder strate ut dicebat legitime (zoals hij zeide heeft wettelijk) etc. Willemen soone Henrick Gheridt Smolders voirscreven ten rechte van tochten, ende sijn wettighen kijnderen des voirs Willems met wijlen Lijsbeth sijne ierste huijsvrouwe dochtere Peeter Jan Adriaen Smolders voirs tsamen verweckt ten erffrechte te blijven met affgaen etc. warandiam (te waren), dempto (behalve) dat die voirs Willem met sijnen voorkijnderen hier vuijt sal ghelden tvierendeel van een blanck ende tvierendeel van een halff hoen tsiaers beijde gewinchijns aenden heer van Tilborch op St Stevens dach te betalen, gelovende voirts die voirs Huijbert onder die verbijntenisse als voore dit vercoopen etc. .... Actum xvi maij 1588 scabini Berijs et Vet et Grevenbroeck.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832