Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1588-14-7980-32r

Kennelijck zij eenen ijegelijcken dat voor ons schepenen onder gescreven sijn gecompareert ende verschenen geweest in henne propere persoonen Gheridt soone wijlen Daniel Gheridt Hermans ter eenre ende Cornelis soone Jan Cornelissoon de Beer ter andere zijde, ende hebben een erffmangelinge gedaen van zeeckere erffenisse hiernae bescreven volgende

Overmits der welcke soo sal die voirs Gheridt vanden voirs Cornelisen hebben houden ende erffelijck besitten een stuck saijlants drije lopensaet ende vijff vierde roije of daeromtrent begrijpende, gelegen binnen der prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten aende Hasselt inde Tetenbraeck tusschen erffenisse sijns Cornelis deen zijde, ende tusschen erffenisse der kijnderen Gheridt Daniel Gheridt Hermans zoon dander zijde, streckende vande erffenisse Jan Jan Daniels van Beurden de jonge daer den waterlaet tusschen beijde is liggende, totte erffenisse Adriaen Reijn de Groot ut dicebant (zoals zij zeiden) Op welck stuck saijlants voirscreven die voirs Cornelis volcomelijck heeft vertegen tot behoeff van Gheridt Daniel Gheridt Hermans zoon voirs met overgeven ende affgaen in manieren daertoe gewoonlijck ende behoirlijck sijnde ende heeft gelooft die voirs Cornelis op hem selve ende op alle sijne goeden hebbende ende vercrijgende dit voirs stuck saijlants te waren alsmen los ende vrij erffen schuldich is te waren ende dit overgeven, affgaen ende dese erffmangelinge altijt etc. ende alle commer of calangie daerop comende altemael etc. vuijtgenomen dat die voirs Gheridt des heeren schouwen vanden voirs waterlaet na oude gewoonte sal onderhouden ende voirs derffenisse Huijbert Peeter Jan Adriaens na oude gewoonte oijck sal wegen ende stegen sonder argelist datum vii junij anno 1588 scabini Sterts et Soffaerts.

Hiertegens soo sal die voirscreven Cornelis vanden voirs Geriden hebben houden ende erffelijck besitten een stuck saijlants geheijten den Driesacker drije lopensaet ende vijff vierde roijs of daeromtrent begrijpende gelegen binnen die prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten inde Sterdts Hoeffene aende Hasselt tusschen erffenisse Adriaen Willem Ghoijaerdtssoon deen zijde ende tusschen erffenisse Jan Jan Cornelissoon de Beer dat hij Cornelissen sijnen broeder hadde overgegeven dander sijde, streckende vande erffenisse Anthonis Cornelis Cornelis Wouterssoon totter gemeijnde straten ut dicebant (zoals zij zeiden), op welke stuck saijlants die voirs Gheridt volcomelijck heeft vertegen tot behoeff van Cornelisen soone Jan Cornelissoon de Beer met overgeven ende affgaen in maniere daertoe gewoonlijck ende behoirlijck sijnde ende heeft gelooft die voirs Gheridt super se et bona (op zich en zijn goederen) dit voirs stuck saijlants te waren alsmen los ende vrij erffen schuldich is te waren ende dit overgeven, opdragen ende dese erffmangelinge altijt etc. ende alle commer ende calangie daerop comende altemael etc. Datum et scabini ut supra.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832