Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1589-14-7967-46r

Dionijs sone wilner (wijlen) Peter Wouter Vermee een stuck lants van twee lopensaet groot zijnde nochtans zoo groot ende zoo cleijn als t gelegen is binnen de parochie van Tilborch ter plaetsche geheijten aen de Hasselt inde Langstraet aldaer tusschen erffenisse Gerit Willems Veramelvoirt aen deen zijde, ende tusschen erffenisse Claes Adriaen Zegers aen dander zijde, streckende van de gemeijne waterlaet aldaer loopende totter gemeijnde strate aldaer de Langstraet voirs. geheijten welck stuck lants voirs. Jan sone wilner (wijlen) Adriaen Zegers vercocht ende gevest aen Dionijssen sone wilner (wijlen) Peter Wouters Vermee pro ut in literis de (zoals [begrepen] in brieven van) Tilborch legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erffelijk verkocht en overgegeven) Gerarden sone wilner (wijlen) Willems Veramelvoirt voirs. ... met affgaen etc..... dit vercopen overgeven ende ... etc. alle commer ende calangie ende .... daerop comende altemael aff te doen ... datum xxvi novembris 1589.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832