Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1589-14-7981-18v

Gheridt soone wijlen Huijbert Daniel Gheridt Hermans als man ende momboir van Jenneken sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Marten Ardt Wouterssoon die helft ombedeijlt hem toebehoorende in een huijs, hoff metten gronde ende erffenisse daeraen liggende, int geheel een halff lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen der prochie van Tilborch ter plaetse geheijten aen t Creijeven aldaer tusschen erffenisse Adriaen Ghijsberdtssoon van Ghilze deen zijde, ende tusschen erffen Willem Janssoon Vermee dander zijde ende oijck deen eijnde, hodende metten anderen eijnde aende gemeijne strate aldaer ut dicebat legittime etc. (zoals hij zeide heeft wettelijk etc.) Willemen soone Jan Janssoon Vermee voirschreven als man van Lijsbeth sijne wettige huijsvrouwe dochtere Adriaen van Ghilze voirschreven tot behoeff de kijnderen die zij tsamen ... hebben verweckt ende alnoch tsamen sullen moghen verwecken met affgaen etc. warandiam (te waren) ende dit vercoopen etc. ende alle commer oft calangie daerop comende etc. actum ix meij 1589 scabini ... et Borchmans.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832