Menu

Documenten

Document R-1589-14-7981-9r

Kennelijck zij eenen ijegelijcken dat voor ons schepenen ondergeschreven sijn gecomen ende gecompareert in henne propere persoonen Willem soone wijlen Niclaes Henricsz Verhoeven, Dirck soone wijlen Willem Willemssoon Oerlemans genoempt de Bije nagelaten weduwer wijlen Genoveva sijne wettiche huijsvrouwe dochter van Niclaes Henricsz Verhoeven voirschreven met Denissen sijnen soone voor hen selven, Cornelis ende Gheridt gebroederen kijnderen wijlen Willem Janss Veramelvoirt, Jan soone wijlen Gheridt Janssoon de Bondt als man ende momboir van Jenneken sijne huijsvrouwe, Denijs soone wijlen Henrick Wouters als man ende momboir van Adriana sijne huijsvrouwe gesusteren oijck dochteren wijlen Willem Janssoon Veramelvoirt voirschreven, welcke kijnderen de voirschreven wijlen Willem met Engele sijne wettiche huijsvrouwe dochter wijlen Gheridt Jan Reijner Crillaerts tsamen verweckt ende vercregen hadde, Adriaen soone wijlen Aert Adriaen Fiers als man ende momboir van Cornelia sijne wettiche huijsvrouwe dochter wijlen Goijaerdt Aertschen?, Wouter soone Herman Wouter Willem Zegers ende Niclaes soone wijlen Henrick Jan Claessoon als metten heere geordonneerde momboir ende toesiender over Jannen, Pieteren, Marcelis, Marija, Digna ende Barbara broeders ende susteren onmondiche kijnderen Gheridt Jan Goijaerdtssoon die deselve Gheridt met wijlen Barbara sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Peter Steven Willemssoon tsamen verweckt ende vercregen hadde, ende de voirs. Wouter ende Niclaes alnoch voor Lucia onmondiche ende onbejaerde dochtere wijlen Jan Pluijm van Oisterwijck daer moeder aff was Cornelia dochtere Peter Steven Willemssoon voirschreven, ende alnoch voor ... dochtere wijlen Laureijs Jan Maes? daer moeder aff was Catharina dochtere wijlen Peter Steven Willemssoon dicwels voirschreven welcke kijnderen de voirs. Peter met wijlen Gheridtken sijne wettiche huijsvrouwe oijck dochtere wijlen Goijaerdt Aerdt Goijaerdt vercregen hadde, Adriaen soone wijlen Gheridt Adriaen Meeussoon doude als man ende momboir van Marija sijne wettiche huijsvrouwe dochter wijlen Jan Janssoon de Vet daer moeder aff was Ida dochtere wijlen Gheridt Jan Reijnen Crillaerts voor hem selve, ende alnoch met Peter soone wijlen Jan Peter Denijs Crillaerts met Jannen soone wijlen Denijs Crillaerts als metten heere geordonneerde momboir ende toesiender van Niclaessen, Marija ende Ida broeder ende susteren onmondiche kijnderen wijlen Adriaen Lenaert Mudtsaerts, welcke kijnderen deselve wijlen Adriaen met Peterken sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Jans de Vet ende Ida dochtere Gheridt Jan Reijner Crillaerts beijde boven geschreven tsamen verweckt ende vercregen hadde, daerboven de momboir ende toesiender boven genoempt hen sterck maecken ende gelooffden, alle erffgenamen wijlen Jan Claes Hendricx Verhoeven ende Heeswich dochter wijlen Gheridt Jan Reijnen Crillaerts sijne wettiche huijsvrouwe dicwels voirs. ende hebben vande erffelijcke goeden op henluijden na doode vande voirs. Jannen ende Heeswich vervallen een erffscheijdinge ende deijlinge aengegaen in vuegen ende manieren hiernaer beschreven volgende,

Overmits de welcke soo is den voirschreven Willem Claes Hendricx Verhoeven ten deele gevallen ende sal hebben houden ende erffelijck voor sijne portie besitten een huijs hoff schuer turffschop schaepskoije metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoirende iii lopensaete oft daeromtrent begrijpende nochtans also groodt ende cleijn als tselve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse de erffgenamen Jan Janssoon van Ghierl deen zijde, ende tusschen erffenisse de kijnderen Adriaen Lenaert Mudtsaerts dander zijde, streckende vande erffenisse Jan Dirck Tielmans totter gemeijne strate, ende noch een stuckxken saijlants een lopensaet metter mate begrijpende gelegen binnnen de prochie ende plaetse voirschreven, aldaer tusschen erffenisse Denijs Dirck Willemssoon de Bije dat hiertegens affgedeijlt is deen zijde ende deen eijnde, ende tusschen erffenisse Adriaen Gheridt Adriaen Meeussoon dander zijde ende oijck dander eijnde also sij seijden, op welck huijs hoff schuer turffschop schaepskoije ende andere erffenisse boven geschreven die andere deijlluijden volcomelijck hebben vertegen tot behoeff van Willemen Claes Hendricx Verhoeven voirs. met overgeven ende affgaen in maniere daertoe gewoonlijck ende behoirlijck sijnde, ende hebben gelooft Denijs, Cornelis, Gheridt, Jan, Denijs, Adriaen ende Adriaen boven genoemd op hen selve ende de momboirs metten toesienders voirschreven elck over de verbijntenisse der onmondiche kijnder goeden daerover sij gelooft hebben, hebbende ende vercrijgende dit overgeven affgaen ende dese erffdeijlinge altijt vast etc. ende alle commer oft calangie daerop comende altemael etc. vuijtgenomen dat die voirschreven Willem hier vuijt sal gelden een halff mudde rogge tjaers erffpachts aenden altaer van Onze Lieve Vrouwe alhier inden nijewe ... der kercke van Tilborch te betalen, noch ... stuijver tsjaers gewinchijns aende heere van Tilborch op St. Stevens dach te betalen ende voorts alle schauwe ende waterlaten te onderhouden ..........
datum xxx martij 1589 scabini Grevenbroeck et Bochmans,
Nota ... inne dese brieff sal ... tegenwoordich op het voorhooft tegens ... mette gerechticheijt van selve voorhooft, is ende blijft toebehoren aende kijnderen Adriaen Lenaert Mudtsaerts ende dat ..
Willem Claes Hendricx Verhoeven legittime etc. Cornelissen soone Jan Anthonis Jan Adriaen Smolders, dit huijs ende de erffenisse hier voorens etc. datum vi aprilis 1589 scabini ut supra.

Hiertegens soo is den voirschreven Denijs Dirck Willemssoon de Bije ten deele gevallen ende sal hebben houden ende erffelijck besitten een stuck saijlants iiii lopensaet oft daeromtrent begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt inde Corte strate, tusschen erffenisse Jan Gheridt Jan Adriaenssoon met sijne kijnderen deen zijde, ende tusschen erffenisse Goijaerdt Laureijs Goijaerdtssoon, Adriaen Gheridt Meeussoon met meer andere dander zijde, streckende vande erffenisse de weduwe ende kijnderen Herman Jan Gheridt Hermans totter voirs. Corte strate, alsoo sij seijden, op welck voirschreven stuck saijlants de andere deijlluijden volcomen hebben vertegen tot behoeff van Denijsen Dirck Willemssoon de Bije voirschreven met overgeven etc. ende gelooft Willem etc. mutatis mutandis ... ende alle commer oft calangie etc. vuijtgenomen dat de voirs. Denijs hier vuijt sal ghelden alsulcken chijns als men gewoonlijck ende schuldich is aende erffgenamen Lucas van Amerzoijen op St. Denijs dach te betalen, welcke chijns de voirs. Denijs alsoo sal gelden ende gelooft heeft ... wel verstaende mutatis mutandis ... datum et scabini ut supra.
Denijs vendedit Cornelissen Jan Thonis Jan Adriaen Smolders dit stuck saijlants vi aprilis scrabini ut supra,

Hiertegens soo is den voirschreven Cornelissen, Gheriden, Jannen ende Denijssen ten deele gevallen, ende sullen gesamenderhandt ... ende onbedeijlt hebben houden ende erffelijck besitten, een stuck saijlants geheijten den Grooten Acker iiii lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter paetsche geheijten aende Hasselt inde Langestraet tusschen erffenisse Adriaen Gheridt Adriaen Meeussoon doude deen zijde, ende tusschen erffenisse Pauwels Jan Matheussoon dander zijde, streckende vande erffenisse Adriaen Aerdt Fiers totter gemeijne strate aldaer geheijten de Langstrate voirschreven, ende noch een stuckxken erffenisse tot heijde ende weije liggende geheijten het Middelste Venneken drije lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen de prochie ende plaetse geheijten Achter t Creijeven inde Goorman aldaer tusschen erffenisse Adriaen Gheridt Adriaen Meeussoon deen zijde ende tusschen erffenisse Adriaen Adriaen Danielssoon dander zijde ende deen eijnde, hodende metten anderen eijnde aende erffenisse Gheridt Willemssoon Veramelvoirt voirschreven, alsoo sij seijden, op welcke twee stucken erffenisse boven geschreven die andere deijlluijden volcomelijck hebben vertegen tot behoeff van Cornelissen, Gheriden, Jannen ende Denijssen voirs. met overgeven etc. ende hebben gelooft Willem, Denijs, Adriaen ende Adriaen voirs. super se etc. ut .... etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat Adrian Gheridt Adriaen Meeussoon doude over dit Middelste Venneke sal wechen ende steghen naer oude gewoonte wel verstaende oft de voirs. etc. mutatis mutandis datum et scabini ut supra,

Hiertegens soo is den voirschreven Adriaenen Aerdt Fiers als man ende momboir van Genoveva sijne huijsvrouwe alsoo ten deel gevallen ende sal hebben houden ende erffelijck voor sijne portie besitten, een stuck saijlants een lopensaet ende ... roijen oft daeromtrent begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt inde Creijevensche straet tusschen erffenisse Gheridt Willems Veramelvoirt deen zijde ende tusschen erffenisse de kijnderen Adriaen Lenaert Mudtsaerts ende Henrick Denijs Henrick Wouters dander zijde, streckende van de erffenisse Gheridts voirschreven totter gemeijne strate aldaer, ende noch die helft bedeijlt in een stuck beempden int geheel vi lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als dieselve helft gelegen is binnen de prochie van Ghilze ende het land van Breda tusschen erffenisse de erffgenamen Peter Steven Willemssoon dat hiertegens gedeijlt is deen zijde ende tusschen erffenisse de weduwe ende kijnderen Adriaen Jan Reijnen dander zijde, streckende vande erffenisse Willem Jasper Peter Huijben met meer andere totter erffenisse Peter Jan Reijnen ut dicebant, op welcke twee stuck erffenisse boven geschreven die andere deijlluijden volcomelijck hebben vertegen tot behoeff van Adriaenen Aerdt Fiers voirs. met overgeven etc. ende hebben gelooft die voirs. Willem, Denijs, Cornelis etc. mutatis mutandis, ende alle commer etc. vuijtgenomen dat die voirschreven Adriaen vuijt beempt onder Ghilze gelegen schuldich sal sijn te ghelden die helft van iii stuijvers tsjaers chijns aen doude clooster tot Breda te betalen, wel verstaende oft de voirs. Adriaen op dit sijn gedeelte eenige andere commer .... etc. ut supra datum et scabini ut supra,

Hiertegens soo is den voirschreven Wouter Herman Wouter ende Niclaes Henrick Jan Claessen ten behoeve van de erffgenamen Peter Steven Willemssoon ten deele gevallen ende sullen hebben houden ende ten proffijt als voir erffelijck besitten, een stuck saijlants twee lopensaet ende xvii roijen oft daeromtrent begrijpende gelegen binnen die prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt inde Goorman, aldaer tusschen erffenisse Cornelis Jan Cornelissoon de Beer deen zijde, ende tusschen erffenisse de kijnderen Willem Hendrick van Dijck dander zijde, streckende vande erffenisse Jacop? Jan Sijmons totter gemeijne waterlaet aldaer, ende noch die helft bedeijlt in een stuck beempden int geheel vi lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als dieselve helft gelegen is inden lande van Breda onder Ghilze .... de vijff boomen aldaer tusschen erffenisse de kijnderen Jan Huijben deen zijde ende tusschen erffenisse Adriaen Aerdt Fiers dat hiertegens gedeijlt is dander zijde, streckende vande erffenisse Willem Jasper Peter Huijben met meer andere dander zijde tottten erffenisse Peter Jan Reijnen ut dicebant, op welcke twee stucken erffenisse voirs. die andere deijlluijden volcomelijck hebben vertegen tot behoeff van Wouteren ende Niclaessen ten profijte als voiren met overgeven etc. ende hebben gelooft etc. mutatis mutandis ende alle commer etc. vuijtgenomen dat Cornelis Janssoon de Beer over het landt inde Goorman etc. nae oude gewoonte sal weghen ende stegen ende voirts sullen de voirs. Wouter ende Niclaes vuijten name als vooren vuijten beempt onder Ghilze schuldich ende gehouden sijn te ghelden die helft van iiii stuijvers chijns aenden oude clooster tot Breda te betalen wel verstaende etc. datum et scabini ut supra,

Hiertegens soo is den voirschreven Adriaenen Gheridt Adriaen Meeussoon als man ende momboir van Marija sijne huijsvrouwe ten deele gevallen ende sal hebben houden ende erffelijck voor sijne portie alleene besitten de helft in een stuck erffe tot weije liggende geheijten Cleijs Weije int geheel iiii lopensaet oft daeromtrent int geheel begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als dieselve helft gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Jan Jan Daniels van Buel doude deen zijde, ende tusschen erffenisse de kijnderen Adriaen Lenaert Mudtsaerts dat hiertegens gedeijlt is, dander zijde, streckende vande erffenisse Herman Cornelis Gheridt Hermans totter gemeijne strate, noch die helft onbedeijlt in een stuck beempden int geheel ... lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als den selven beempde gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aenden Grooten Werfbosch aldaer tusschen erffenisse Claes Claes Thomssoon van Beurden deen zijde, ende tusschen de voirs. Adriaens erffenisse hem te voorens toebehoorende dander zijde, streckende vande Landtscheijdinge aldaer totten loopende stroom geheijten de Leije, ende noch die helft oijck onbedeijlt in een stuck beempden soo groot ende cleijn als den selve gelegen is binnen de prochie voirs. aenden Cleijnen Werfbosch tusschen erffenisse de kijnderen Adriaen Lenaerdt Mudtsaerts deen zijde, ende tusschen erffenisse Willem Jasper Peeter Huijben met meer andere dander zijde, streckende vande Landtscheijdinge totten loopende stroom geheijten de Leije voirschreven, alsoo zij seijden, op welcke boven geschreven erffenisse die andere deijlluijden volcomelijck hebben vertegen tot behoeff van Adriaenen Gheridt Adriaen Meeussoon voirschreven met overgeven etc. ende hebben gelooft Willem, Cornelis, Gherit etc. mutatis mutandis etc. ende alle commer oft calangie daerop comende etc. vuijtgenomen dat die voirschreven Adriaen hier vuijt sal ghelden die helft van thien lopen roggen tsjaers aende weduwe Cornelis Cornelissoon van Ghierl met haren kijnde te beuren ende voorts des heeren schauwe soo aen Leije als andersints na oude gewoonte te onderhouden welcke helft vanden thien lopen rogge voirs. die voirs. Adriaen alsoo sal ghelden etc. wel verstaende etc. mutatis mutandis ... datum et scabini ut supra,

Hiertegens soo is den voirschreven Peeteren Jan Mudtsaerts ende Jannen Denijs Crillaerts ten behoeve de kijnderen Adriaen Lenaerdt Mudtsaerts ten deele gevallen, ende sullen hebben houden ende erffelijck ten proffijte als vooren besitten, die helft bedeijlt in een stuck erffe tot weije liggende geheijten Cleijs Weije int geheel iiii lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als dieselve helft gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Herman Cornelis Gheridt Hermans deen zijde, ende tusschen erffenisse Adriaen Gheridt Adriaen Meeussoon dat hier tegens bedeijlt is, dander zijde, streckende van erffenisse Hermans voirschreven totte gemeijne strate, noch die helft onbedeijlt in een stuck heijvelts int geheel iii lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aen Lievegoir aldaer tusschen erffenisse de erffgenamen Jan Janssoon van Ghierl deen zijde, ende tusschen erffenisse ... tot Riel dander zijde, streckende vande loopende stroom geheijten de Leije totter gemeijnte van Tilborch ende Goirle, ende noch die somme van veertich Carolus guldens eens die welcke ten laste van desen kijnderen bij zelve ... aen Jannen Claes Henricx Verhoeven waren te betalen vuijt saecke vande deijlinge eertijts over de kijnderen Jans de Veth gedaen alsoo zij seijden, op welcke boven geschreven erffenisse ende voirs. somme van penningen inne dese begrepen die andere deijlluijden volcomelijck hebben vertegen tot behoeff van Peeteren Denijs Mudtsaerts ende Jannen Denijs Crillaerts vuijt name der kijnderen voirgenoempt met overgeven ende affgaen in manieren daertoe gewoonlijck ende behoirlijck sijnde, ende hebben gelooft Willem, Cornelis, Jan, Gheridt, Denijs, Adriaen, Denijs ende Adriaen op hen selven ende de momboir metten toesiender der kijnderen ende kijndts kijnderen wijlen Peeter Steven Willemssoon onder de verbijntenisse der selver kijnderen goeden hebbende ende vercrijgende dit overgeven affgaen ende dese erffdeijlinge altijt vast etc. ende alle commer oft calangie etc. vuijtgenomen dat die voirschreven momboir ende toesiender vuijten name vande kijnderen wijlen Adriaen Lenaerdt Mudtsaerts hier vuijt schuldich sullen sijn te ghelden die helft van thien lopen roggen tsjaers erffpachts aende weduwe metten kijnde van Cornelis Cornelissoon van Ghierl te betalen, ende voirts alle schauwen ende waterlaten te onderhouden soo dese erffenisse daertoe gehouden ende verbonden mochten wesen, welcke helft van pacht voirschreven die momboir ende toesiender der kijnderen vooren genoempt vuijten name der voirschreven kijnderen alsoo sullen ghelden, ende gelooft hebben .... ende te betalen ten datum ende termijnen daertoe staende ende geordonneert sijnde, dat die andere deijlluijden etc. wel verstaende oft voirs. kijnderen op dit henne gedeijlte eenichen andere commer oft last quame met recht etc. sonder argelist, datum et scabini ut supra,

Die deijlluijden alle vuijtgenomen Adriaen Aerdt Fiers, een stuck saijlants een lopensaet ende thien roijen oft daeromtrent begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt inde Tetenbraack aldaer tusschen erffenisse Huijberdt Peter Jan ... deen zijde, ende tusschen erffenisse Cornelis Jan Willemssoon van Gorp doude met meer andere dander zijde, streckende vande erffenisse Huijberdts voirs. totter erffenisse Gheridt Daniel Gheridt Hermans ut dicebant legitime etc. Adriaenen soone wijlen Aerdt Fiers met affgaen etc. ende dit vercopen etc. .... datum et scabini ut supra.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832