Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1590-14-7982-10r

Jan soone Jan Cornelissoon de Beer heeft gelooft als pricipael schuldenaer op hem selven ende op alle sijne goeden hebbende ende vercrijgende Cornelissen sijnen broeder dat hij nu noch nimmermeer in egeenen toecomende tijden ... sal talen noch doen talen na zeeckere parchelen ... tot saijlant ende weije liggende eertijts bij de voirs. Jannen Jan Cornelissoon de Beer sijnen boven genoemden broeder gevest met een los tot sijnen profijt hadde .... soo hij openlijck bekenden: te weten in een stuck saijlants geheijten den Veckenschen acker, een stuck saijlants geheijten den Cranenberch, een stuck saijlants geheijten den Dries acker, noch een stuck erffs tot weije liggende geheijten de Swaluwe ende daertoe noch een stuck saijlants eertijts gecomen van Jacobben Jan Crillaerts ende op de .... alle inder vuegen... ende grooten de selve erffenisse alhier binnen de prochie van Tilborch ... voor schepenen binnen Tilborch ende Ghoirle gelegen overgegeven en gevest sijn geweest welcke volgende ... Cornelis ende sijne nacomelingen de boven gespecificeerde erffenisse ... soo als recht is sal blijven besitten ende erffelijck behouden ende heeft de voirs. Jan andermael op alle ... vertegen tot behoeff van sijnen broeder boven genoemt in manieren daertoe gewoon ende behoirlijck sijnde behoudelijck nochtans dat die voirs. Jan oft sijne nacommelingen alnoch in toecomende tijden .... alsoo gelooft te voldoen ende te onderhouden, sonder argelist, datum v aprilis 1590, scabini Vet, Borchmans et Swagemakers.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832