Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1590-14-7982-10v

Jan soone wijlen Cornelis Petersoon de Beer nagelaten weduwaer Willemkens sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Embrecht de Canter tderdendeel .... in een stuck saijlants ten rechte van tochten hem toebehoorende vier lopensaet oft daeromtrent begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten aende Hasselt ter plaetsen geheijten inde Sterts Hoeffen aldaer tusschen erffenisse Adriaen Willem Goijaerts deen zijde ende tusschen erffenisse Cornelis sijns soons dander zijde, streckende vande erffenisse de weduwe metten kijnderen Herman Jan Gheridtsoon Hermans, totter gemeijnde strate geheijten de Langhstraet aldaer ut dicebat legitime et hereditarie vendidit et supportavit (zoals hij zeide heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Jannen sijne soone met affgaen etc. ende heeft gelooft super se etc. ut in forma, ende alle commer oft calangie etc. datum et scabini ut supra (xvii decembris 1583 scabini Andriessen et Berijs).

Jan soone Jan Cornelissoon de Beer tderdedeel hem toebehoorende in een stuck saijlants int geheel vier lopensaet ofte daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetsen aende Hasselt inde Stadts Hoeffen aldaer tusschen erffenisse Adriaen Willem Goijaert deen zijde, ende tusschen erffenisse Cornelis sijns broeders dander zijde, streckende vande erffenisse de weduwe ende kijnderen Herman Jan Gheridt Hermans totter gemeijnde strate geheijten de Langstraet welck derderdeel inde stuck saijlants bovengeschreven Jan Cornelis Peetersoon de Beer nagelaten weduwaer wijlen Willemkens sijner huijsvrouwe Jannen sijnen soone op huijden daer van ... hadde overgegeven pro ut in litris legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Cornelissen soone Jan Cornelissoon de Beer sijnen broeder met affgaen etc. warandiam ende dit vercoopen etc. ende alle commer ofte calangie etc. datum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832