Menu

Documenten

Document R-1590-14-7982-15v

Adriaen, Marije ende Adriana broeder ende susteren kijnderen wijlen Pauwels Wouter Janssoon voor hen selven, die voirschreven Marije ende Adriana cum tutore, die boven geschreven Adriaen alnoch als momboir ende Tobias soone wijlen Wouter Janssoon als toesiender van Heijlwich onmondige ende onbejaerd kijnt dochter Jan Pauwels Wouter Janssoon, ende alnoch voor Willemen onmondige ende onbejaerde soone Peeter Wouters daer moeder aff was Wouterken dochter wijlen Pauwels Wouter Janssoon dicwels voirschreven, welcke kijnderen dieselve wijlen Pauwels met Heijwich sijne huijsvrouwe dochter wijlen Claes Broerthens tsamen verweckt ende vercregen hadde, een huijs hoff metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoorende een half lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen Tilborch ad locum (ter plaatse) Hasselt aldaer tusschen erffenisse Herman Cornelis Gheridt Hermans deen zijde, ende tusschen erffenisse Huijbert Peeter Jan Adriaen Smolders dander zijde ende deen eijnde, hodende metten anderen eijnde aende gemeijn strate aldaer ut dicebant legitime etc. Goijaerden soone wijlen Willem Cornelis van Werdt met affgaen etc. warandiam Adriaen Marije ende Adriana super se (op hen zelf), ende Tobias met Adriaenen super bona impuberis (op de goederen van de minderjarigen) ende dit vercopen etc. ende alle commer oft calangie daerop comende etc. vuijtgenomen dat die voirs. Goijaert des heeren schauwe vande waterlaet na oude gewoonte schuldich sal sijn te onderhouden, sonder argelist, datum xxii augustij 1590, scabini Grevenbrouck et Borchmans.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832