Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1590-14-7982-4r

Kennelijck zij eenen ijegelijcken dat voor ons schepenen ondergeschreven sijn gecomen ende gecompareert in henne propre persoonen Jan soone wijlen Jan Jan Jan Gheridt Hermans als man ende momboir van Adriana sijne huijsvrouwe dochter wijlen Cornelis Cornelis Wouters ter eenre, ende Jan soone Jan Cornelissoon de Beir als man ende momboir van Marije sijner huijsvrouwe oijck dochter Cornelis Cornelis Wouters voirs. ter andere zijde, ende hebben van zeckere hiernae beschreven erffenisse hen tsamen ende onbedeijlt toebehoorende een erffmangelinge gedaen ende aengegaen in vuegen ende manieren hiernae volgende,

Overmits der welcke soo sal die voirs. Jan Jan Jan Gheridt Hermans vanden voirs. Jannen Cornelissoon de Beir sijnen swager hebben houden ende erffelijck besitten ene helft onbedeijlt in een stuck saijlants daeraff die ander helft hem Jannen ierts genoempt te voorens was toebehoorende drije lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt inde Creijevensche strate aldaer tusschen erffenisse der kijnderen Cornelis Janssoon van Ghierl deen zijde, ende tusschen erffenisse Anthonis Cornelis Cornelis Wouters dat hier tegens gedeijlt is dander zijde, streckende vande gemeijne voetpat aldaer totte voirs. Creijevensche strate, ut dicebant, op welcke voirs. helft deselve Jan Cornelissoon de Beir volcomelijck heeft vertegen tot behoeff van Jan Jan Jan Gheridt Hermans sijnen swager voirs, met overgeven etc. ende heeft gelooft de voirs. Jannen Cornelissoon de Beir super se et bona de helft inne voirs. stuck saijlants te waren gelijck men erffens los ende vrij erffens schuldich is te waren ende dit overgeven, opdragen ende dese erffmangeling etc. alle commer etc. datum iii martij 1590, scabini Vet et Swagemakers,

Hiertegens soo sal die voirschreven Jan soon Cornelissoon de Beir als man ende momboir van Marije sijne huijsvrouwe vande voirs. Jannen sijnen swager hebben houden ende erffelijck besitten tvierendeel onbedeijlt in een stuck beempden int geheel vii lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten inde Vier Buenderen aldaer tusschen erffenisse der kijnderen wijlen Gheridt Henrick Borchmans deen zijde, ende tusschen erffenisse der erffgenamen wijlen Ghijsbert Peterssoon van Diessen dander zijde, streckende vande Lantscheijdinge aldaer totten loopenden stroom geheijten de Leije ut dicebant, op welck vierendeel inde stuck beempden boven geschreven Jan Jan Jan Gheridt Hermans volcomentlijck heeft vertegen tot behoeff van Jannen Jan Cornelissoon de Beir sijnen swager oijck voirschreven met overgeven etc. ende heeft gelooft de voirs. Jan Jan Jan Gheridt Hermans super se et bona tvierendeel inde voirs. stuck beempden te waren alsmen los ende vrij erffen schuldich is te waren, ende dit overgeven affgaen ende dese erffmangeling altijt vast etc. ende alle commer oft calangie daerop comende etc. datum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832