Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1590-14-7982-7v

Peter soone wijlen Adriaen Daniel Gheridt Hermans als man ende momboir Peterken sijne huijsvrouwe dochter wijlen Jan Peter Gheridt Maes Ghenen, een stucxken saijlants hem toebehoorende vier ende veertich roijen oft daeromtrent etc. aent Creijeven aldaer tusschen erffenisse der weduwe Peter Gheridt Jan Maes Ghenen met haren kijnderen aen beijde zijden, streckende vande erffenisse Huijbert Peter Jaspars totte erffenisse Cornelis Adriaen Somers ut dicebat legittime etc. (zoals hij zeide heeft wettelijck etc.) Peterken weduwe wijlen Gheridt Peter Gheridt Jan Maes Ghenen haer het reght van tochten, ende haren wettigen kijnderen metten voirs. wijlen Gheridt verweckt, ten erffe te blijven met affgaen etc. warandiam ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. dempto de heren van Tilborch chijns voor .... twee ... tsiaers op St. Stevens dach te betalen, datum xxii martij 1590.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832