Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1590-14-7982-8r

Jan soone Jan Cornelissoon de Beer als man ende momboir Marije sijne huijsvrouwe dochter wijlen Cornelis Cornelis Wouters een stuck erffe hem toebehoorende nu ter tijt tot weije liggende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse sijne vercopers deen zijde, ende tusschen erffenisse Geridt Willemssoon Veramelvoirt dander zijde streckende vande erffenisse Adriaen Gheridt Meussoon totten erffenisse Adriaen Adriaen Daniels ut dicebat legittime etc. Geriden soone wijlen Willem Veramelvoirt met affgaen etc. warandiam etc. ende dit vercopen etc. ende allen commer oft calangie daerop comende altemael aff te doen den selven datum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832