Menu

Documenten

Document R-1591-14-7982-24v

Willem soone Henrick Cornelis Smolders als man ende momboir van Ghijsbertken sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Jan Henrick Cornelissoon doude, een huijs hoff metten gronde ende erffenisse daeraen liggende twee lopensaet thien roijen ende een vierendeel roije of daeromtrent begrijpende nochtans etc. Tilborch ter plaetsen geheijten aende Hasselt teijnde de Langstraet aldaer tusschen erffenisse Adriaenen Gheridt Adriaenss deen zijde, ende tusschen erffenisse Huijberdt Joost Willemssoon de Beer dander zijde, streckende vande erffenisse Ghijsbert Gheridt Beijkens totte gemeijnde strate geheijten de Langstraet vs. alnoch een stuck saijlants vijff lopensaet ende elff roijen begrijpende nochtans etc. gelegen binnen de prochie ende plaetse voirs. inde Sterts Hoeve aldaer tusschen erffenisse Huijberdts voirs. deen zijde ende tusschen erffenisse Ghijsbert Gheridt Beijkens dander zijde ende deen eijnde, hodende metten anderen eijnde aende gemeijnt van Tilborch ende Ghoirle ut dicebat legitime etc. Jannen soon wijlen Cornelis Gheridt Hermans tot behoeff die Tafel vanden Heijlige Geest binnen Tilborch .... warandiam (te waren) ende dit vercopen etc. .... vuijtgenomen dat de voirs. Jan inde qualitijt als vooren hier vuijt sal gelden die helft van eenen halff mudde roggen tsiaers aen Ghijsbert Cornelis Claessoon van Ghierl te vergelden ende noch die helft in vier lopen roggen tsiaers erffpachts aen die erffgenamen Marten Willemssoon van Sprangh te vergelden, sonder argelist, datum vii februarij 1591, scabini ... et Borchmans.



Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832