Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1591-14-7982-25r

Adriaen soone Peeter Adriaen Cornelissoon als man ende momboir Catharina sijne huijsvrouwe, ende Willem soone wijlen Henrick Cornelis Smolders als man ende momboir van Ghijsbertken sijne huijsvrouwe gesusteren dochteren wijlen Jan Henrick Cornelissoon doude, daer moeder aff was Jenneken dochtere Ghijsberts Verschueren, elck een sesde gedeelte onbedeijlt hen toebehoorende in huijs hoff metten gronde ende erffenisse daeraen liggende soo groodt ende cleijn als tselve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten aende Hasselt teijnde de Langstraet aldaer tusschen erffenisse die Tafel vande Heijlige Geest binnen Tilborch deen zijde, ende tusschen erffernisse Ghijsbert Gheridt Beijkens dander zijde, streckende vande erffenisse Adriaen Peter Zegers, totten gemeijnde strate geheijten de Langstraet voirs. welcke voirs. twee sesde gedeelten van ende nae doot wijlen Adriana henne huijsvrouwe suster, als voirs. Adriaen ende Willem was aengecomen ende verstorven, alzoo zij seijden, hebben zij wettelijck ende erffelijck vercocht overgegeven ende opgedragen Huijberden soone Joost Willemssoon de Beer als man ende momboir Lijsbeth sijner huijsvrouwe oijck dochter Jan Henrick Cornelissoon doude henne swager met affgaen etc. ende hebben gelooft Adriaen ende Willem op hen selven ende op all henne goeden etc. dit vercopen etc. ende alle commer oft calangie etc. vuijtgenomen dat die voirs. Huijbert hier vuijt sal gelden die helft van xxvi lopen roggen tsiaers de Tafel vande Heijlige Geest binnen Tilborch te vergelden, noch de helft in acht lopen roggen tsiaers Ghijsbert Cornelis Claessoon te vergelden ende noch de helft in vier lopen roggen tsiaers erffpachts aen die erffgenamen Marten Willemssoon van Sprangh te vergelden soo dese twee sesde gedeelten daerinne gehouden mochten wesen, sonder argelist, datum et scabini ut supra (datum vii februarij 1591, scabini ... et Borchmans).

Willem soone wijlen Henrick Cornelis Smolders als man ende momboir Ghijsbertken sijne huijsvrouwe ut supra (als boven), de timmering van een schuer sonder grondt gestaen bijden huijs ut in literis ... (zoals inde brieven ...) legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Huijbert Joost Willemssoon de Beer als man etc. ut supra ende heeft gelooft etc. .... datum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832