Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1591-14-7982-26v

Catharina dochtere Gheridt Daniel Gheridt Hermans geassisteert met Geriden haren vader ende tot desen gecozen momboir ende haer metten heren gegeven soo als recht is, welcke Catharina de voirschreven Gheridt met wijlen Anna sijne wettiche huijsvrouwe dochter wijlen Cornelis Peter Mudtsaerts tsamen verweckt ende vercregen hadde, tderde deel onbedeijlt haer toebehoorende inde helft van een huijs hoff schuer turffschop metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoorende vii lopensaet ende thien roijen of daeromtrent int geheel begrijpende nochtans etc. Tilborch ad locum (ter plaatse) Hasselt aldaer tusschen erffenisse Huijberdt Peter Jan Adriaen Smolders ende Adriaen Aerdt Fiers deen zijde, ende tusschen erffenisse Denijs Henrick Wouters daer de gemeijnen ackerwech tusschen beijde blijft liggende dander zijde, streckende vande erffenisse Jan Jan Daniels van Buerden de jonghe totten gemeijnde strate aldaer ut dicebat legitime etc. (zoals zij zeide heeft wettelijk etc.) Cornelissen soon Gheridt Daniel Gheridt Hermans haeren broeder met affgaen etc. warandiam (te waren), ende dit vercopen etc. ende alle commer of calangie etc. vuijtgenomen dat die voirs. Cornelis hier vuijt sal gelden tderdedeel in negen carolus guldens tsiaers aen Cornelis Janssoon van Grevenbrouck te betalen, noch tderdedeel in vier carolus guldens tsiaers aen Anna dochter Jan Sijmon Reijnkens te betalen, noch tderdedeel in een jaerlijcken erffpacht van achthien stuijvers aen onmondigh kijnd Dirck Gheridt Vrancken te betalen, noch tderdedeel in een lopen roggen tsiaers erffpachts aen den rector van Onser Lieve Vrouwe autaer inde kercke van Tilborch te vergelden ende noch tderdeel in een st. tsiaers gewinchijns aenden heer van Tilborch op St. Stevens dach te betalen, sonder argelist, datum et scabini ut supra (vii februarij 1591, ... et Borchmans).

Ghijsbrecht soone wijlen Jan Ghijsbrecht Zegers als man ende momboir van Digna sijn huijsvrouwe dochter Geridt Daniel Gheridt Hermans, die deselve Gheridt met Anna sijn wettighe huijsvrouwe dochter wijlen Cornelis Peter Mudtsaerts tsamen verweckt ende vercregen hadde, tderde gedeelte onbedeijlt hem toebehoorende inde helft van een huijs hoff, schuer turffschop metten grond etc. reliqua pro ut supra (de rest zoals boven), noch tderde gedeelte onbedeijlt hem toebehoorende in een stuck saijlants geheijten Jacobs Acker int geheel anderhalf lopensaet ende iiii roijen vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen binnen de prochie ende plaetsen voirs. ter plaetsen inde Tetenbraeck aldaer tusschen erffenisse Gheridt Daniel Gheridt Hermans dat hier tegens gedeijlt is deen zijde, ende tusschen erffenisse de weduwe ende kijnderen wijlen Willem Gheridt Adriaen Meeussoon dander zijde, streckende vande erffenisse Adriaen Reijn de Groot daer den voetpat tusschen beijde is gaende, totten erffenisse Jan Jan Daniels van Buerden de jonghe, daer den gemeijn waterlaet tusschen beijde is loopende, noch tderdedeel onbedeijlt in een stuck saijlants int geheel drije lopensaet of daeromtrent begrijpende gelegen binnen de prochie ende plaetse voirs. aldaer tusschen erffenisse Gheridt Daniel Gheridt Hermans hier tegens gedeijlt met meer anderen deen zijde, ende tusschen erffenisse hier boven ... gestaen ende oijck Gheridt voirs. dander zijde, streckende vande erffenisse Denijs Henrick Wouters totten erffenisse Jan Jan Daniels van Buerden de jonghe, ende noch tderde gedeelte onbedeijlt hem toebehoorende in een stuck erffs tot landt ende weije liggende int geheel i lopensaet min iiii roijen of daeromtrent begrijpende gelegen binnen de prochie ende plaetse voirs. aldaer tusschen erffenisse Gheridt voirs. dat hier tegens gedeijlt is deen zijde, ende tusschen erffenisse de weduwe ende kijnderen Willem Gheridt Adriaen Meeussoon dander zijde, streckende vande erffenisse Denijs Henrick Wouters, totten erffenisse Jan Jan Daniels van Buerden de jonghe ut dicebat, legitime etc. (zoals hij zeide, heeft wettelijk etc.) Cornelissen soone Gheridt Daniel Gheridt Hermans sijnen swager met affgaen etc. warandiam (te waren) ende dit vercopen etc. ende alle commer of calangie etc. vuijtgenomen dat die voirs. Cornelis cooper hier vuijt sal gelden het derdedeel in negen carolus guldens tsiaers aen Cornelis Janssoon van Grevenbrouck te betalen et reliqua omnia ut in literis Catharina voirs. ad finem (de rest zoals in de brieven van Catharina tot aan het einde) ende voirts des heeren schauwe vande waterlaet na oude gewoonte te onderhouden, datum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832