Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1591-14-7982-27v

Jan soone Jan Cornelis Wouters, tvijffde gedeelte onbedeijlt hem toebehoorende in een huijs hoff metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoorende int geheel vi lopensaet ende ... roijen of daeromtrent begrijpende nochtans etc. Tilborch ad locum (ter plaatse) Hasselt aldaer tusschen erffenisse Jan Cornelissoon van Buerden met sijnen kijnderen deen zijde ende tusschen erffenisse Willem Gheridt Adriaen Meeussoon weduwe met hare kijnderen dander zijde, streckende vande gemeijnde strate geheijten de Stockhasseltse strate tot voor opde Hasseltsche strate ut dicebat, legitime etc. (zoals hij zeide, heeft wettelijk etc.) Cornelissen soone Gheridt Daniel Gheridt Hermans met affgaen etc. warandiam (te waren) ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat die voirs. Cornelis cooper hiervuijt sal gelden tvijffde gedeelte in thien stuijvers tsiaers erffpachts aen Anthonis Cornelis Peter ... te betalen ende noch tvijffde gedeelte vuijten helft vande helft van een ouden grooten tsiaers ...chijns aenden rector van St. Jans aultaer binnen de kercke van Tilborch te betalen, sonder argelist, datum et scabini ut supra (13 februari 1591).

Adriaen soone wijlen Jan Cornelis Wouters, tvijffde gedeelte onbedeijlt hem toebehoorende in een huijs hoff metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoorende int geheel vi lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc. Tilborch ad locum (ter plaatse) Hasselt aldaer tusschen erffenisse Jan Cornelissoon van Buerden met sijnen kijnderen deen zijde etc. ut supra (als boven) ut dicebat legitime etc. (zoals hij zeide, heeft wettelijk etc.) Cornelissen soone Gheridt Daniel Gheridt Hermans met affgaen etc. warandiam (te waren) ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat de voirs. Cornelis coper etc. et reliqua omnia ut supra ad finem (de rest als boven tot aan het einde), datum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832