Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1591-14-7982-27v

Cornelis soone wijlen Jan Cornelissoon de Beer, een stuck saijlants geheijten Truijen Acker hem toebehoorende vi lopensaet min ix roijen of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten aende Hasselt inde Langstraet aldaer tusschen erffenisse Adriaen Willem Goijaerts deen zijde ende tusschen erffenisse de voirschreven Cornelis wesende twee lopensaet hier tegens affgepaelt ende aen Adriaen Jan Dirck Tielmans vercocht ende noch nijet gevest dander zijde, streckende vande erffenisse de weduwe ende kijnderen Herman Jan Gheridt Hermans totte voirs. Langstrate toe ut dicebat (zo hij zeide) heeft hij wettelijck ende erffelijck vercocht overgegeven ende opgedragen Jannen soone wijlen Herman Janssoon de Roij .... met affgaen etc. ende heeft gelooft die voirs. Cornelis vercoper op hem selven ende op all sijne goeden hebbende ende vercrijgende dit voirs. stuck saijlants te waren alsmen los ende vrij erffen schuldich is te waren ende dit vercopen overgeven opdragen affgaen ende verthijen voirs. altijt vast ende stentich te houden ende in sijnen name te doen houden sonder eenich wederseggen, ende alle commer of calangie daerop comende altemael aff te doen den selven, actum xiiii februarij 1592, scabini Grevenbrouck et Borchmans.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832