Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1591-14-7982-28v

Willem soone wijlen Henrick Cornelis Smolders als man ende momboir Ghijsbertken sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Jan Henrick Cornelissoon doude, de helft hem toebehoorende inde timmeringe van eenen huijse daeraff de ander helft is toebehoorende Huijberden Joost Willem de Beer, tselve huijs gestaen binnen de prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten aende Hasselt inde Langstrate, daer wijlen Jan Henrick Cornelissoon doude ende ... Denijs Peter Wouters Vermee inne te woonen plach ut dicebat legitime etc. (zoals hij zeide heeft wettelijk etc.) Huijberden soone Joost Willemssoon de Beer voirs. als man ende momboir Lijsbeth sijner huijsvrouwe dochtere Jan Henrick Cornelissoon voirs. sijnen swager met affgaen etc. warandiam (te waren) ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. datum xxii februarij 1591, scabini Brock et Swagemakers.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832