Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1591-14-7982-28v

Cornelis soone Jan Cornelissoon de Beer, een stuck saijlants hem toebehoorende vi lopensaet ende vijff roijen of daeromtrent begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten aende Hasselt inde Sterts Hoeve aldaer tusschen erffenisse de kijnderen Adriaen Lenaert Mudtsaerts deen zijde, ende tusschen erffenisse Ghijsbert Gheridt Beijkens ende eenen ackerwech aldaer dander zijde, streckende vande erffenisse de weduwe ende kijnderen Peter Michiel Gheridt Wouters totte gemeijnde straten aldaer geheijten de Langstraet ut dicebat (zoals hij zeide) legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Jannen soone wijlen Cornelis Gheridt Hermans met affgaen etc. warandiam (te waren) ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat die vioirs. Jan hier vuijt sal gelden een halff blanck tsiaers gewinchijns aende erffgenamen Lucas van Amerzoijen op St. Denijs dach te betalen, sonder argelist, datum xxiii februarij 1591, scabini Grevenbrouck et Borchmans.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832