Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1592-14-7983-10v

Adriaen soone Adriaen Daniel Cornelis Hermans, een stuck saijlants hem toebehoorende geheijten de Warande vijff lopensaet ende xii roijen of daeromtrent begrijpende nochtans etc. Tilborch ter plaetsen geheijten aende Hasselt inde Langstraet, aldaer tusschen erffenisse de kijnderen Adriaen Lenaerts Mudtsaerts deen zijde, ende tusschen erffenisse Gheridt Willemssoon Veramelvoirt dander zijde, streckende vande erffenisse de erffgenamen Jan Claes Henricx Verhoeven totten gemeijnen ackerwech aldaer ut dicebat legitime etc. (zoals hij zeide, heeft wettelijk etc.) Adriaenen soone wijlen Daniel Cornelis Hermans voirs. ende Jannen Jan Scherven als metten heer geordonneerde momboir ende toesiender van Danielen onmondige ende onbejaerde soone Cornelis Jan Scherven daer moeder aff Magriet dochter Daniel Cornelis Hermans tot behoeff deselfs kijndts voirs. met affgaen etc. warandiam (te waren) ende dit vercopen etc. ende alle commer of calangie etc. datum xxv martij 1592, scabini Borchmans et Swagemakers.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832