Menu

Documenten

Document R-1593-14-7984-14v

Willem soone wijlen Jan Janssoon Vermee als man ende momboir Lijsbeth sijner huijsvrouwe, Tielman soone wijlen Jan Wouters als man ende momboir Marije sijner huijsvrouwe, Anthonis soone Peeter Willems als man ende momboir Engel sijner huijsvrouwe gesusteren dochteren wijlen Adriaen Ghijsbert Wouterssoon van Ghilze voor hen selven ende mede vuijten name van Catharine oijck dochtere Gijsbert voirs. daervoor de voirs. Willem, Tielman ende Anthonis ter ... ende bij consent de selve Catharine hen sterck maeckten ende gelooffden, welcke kijnderen deselve wijlen Adriaen met Goijaertken sijne wettighe huijsvrouwe dochter wijlen Marcelis verweckt ende vercregen hadde een vijfde gedeelte ombedeijlt hen toebehoorende in een huijs hoff schuer metten gronde ende erffenisse etc. int geheel ii lopensaet iiiiii 1/2 roijen oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. Tilborch ter plaetschen geheijten aen t Creijeven aldaer tusschen erffenisse de kijnderen Adriaen Lenaert Mudtsaerts deen zijde, ende tusschen erffenisse Willem Jans Vermee voirs. dander zijde, streckende vande erffenisse Henrick Denijs Henrick Wouters totter gemeijnde strate ut dicebant legittime etc. (zoals zij zeiden heeft wettelijk etc.) Ghijsbarden soone wijlen Adriaen Ghijsbert Wouters van Ghilze voirs. hennen swager ende broeder, dijen dat andere vijffde gedeelte na doode sijns vaders is toebehoorende met affgaen etc. warandiam (te waren) ende dit vercoopen etc. ende alle commer oft calangie etc. vuijtgenomen dat die voirs. Ghijsbert cooper vuijt geheel erffenisse schuldich ende gehouden sal vier lopen rogge tsiaers aende fabrijck van kercke binnen Tilborch te vergelden volgend de ... daeraff sijnde, sonder argelist datum et scabinij ut supra (xvi martij 1593, Grevenbrouck et Vet).Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832