Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1593-14-7984-17v

Kennelijck zij eenen ijegelijcken dat voor ons schepenen ondergeschreven sijn gecomen ende gecompareert in henne propere persoonen Jan ende Niclaes gebroederen soonen wijlen Adriaenen Peter Zegers, Gheridt soone wijlen Gheridt Adriaen Maeussoon als trecht ende versterff bij ... hebbende van Adrianen Gheridt Vranck Lemmens als man ende momboir Adriana sijner huijsvrouwe dochtere wijlen Adriaens voirs., ende Wouter soone wijlen Paeter Wouter Vermae met Jannen Goijaert Gielis als metten heere geordonneerde momboir ende toesiender van Anna ende Adriana gesusteren kijnderen Denijs Paeter Wouter Vermae voirs. die deselve Denijs met Cornelia sijne wettichen huijsvrouwe dochtere Adriaens voirschreven verweckt ende vercregen hadde, ende deselve Denijs alnoch met ... ende procuratie hebbende van Cornelissen sijne soone waer voir hij hem sterck maeckende ende gelovende ende hebben vande erffelijcke goeden op henne luijden na doode wijlen Adriaens ende Adriana sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Lambrecht Willem Roeloffs verstorven sijnde eene erffscheijdinge ende deijlinge gemaeckt in vuegen ende manieren hiernaer beschreven volgende,

Overmits de welcke soo is den voirs. Jannen ten deele gevallen ende sal hebben houden ende erffelijck voor sijne portie besitten, een stuck saeijlants geheijten den Creijenvensche acker drije lopensaet min iij roijen of daeromtrent begrijpende nochtans etc. Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt inde Creijvensche acker aldaer tusschen erffenisse de kijnderen Cornelis Cornelis Wouters deen zijde, ende tusschen erffenisse de erffgenamen Gheridt Adriaen Maeussoon, streckende vande gemeijnen kerckpat aldaer liggende totte gemeijne strate geheijten de Creijvensche strate voirschreven ut dicebat, op welck stuck saijlants voirs. de andere deijlluijden volcomentlijck hebben vertegen tot behoeff van Jannen Adriaen Paeter Zegers boven genoemd met overgeven etc. ende hebben gelooft Niclaes Gheridt ende Denijs op hen selve ende de momboir ende toesiender boven genoemd onder de verbijntenisse der onmondighe kijnderen goeden hebbende ende vercrijgende dit overgeven affgaen ende dese erffdeijlinge altijt vast etc. ende alle commer of calangie etc. wel verstaende of den voirs. Jannen op dit sijn gedeelte eeniche commer ... of last ... met recht etc. pro ut in forma et ... datum xxij martij 1593 scabini Vet et Borchmans.

Hiertegens soo is den voirschreven Niclaessen ten deele gevallen ende sal hebben houden ende erffelijck voor sijn portie besitten: een stuck ... tot saijlants ... tot weije liggende geheijten t Geluckt vier lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc. Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt inde Langstrate aldaer tusschen erffenisse Cornelis Janssoon de Beir deen zijde ende tusschen erffenisse de erffgenamen Ghijsbert Gheridt Beijkens dander zijde, streckende vande erffenisse Gheridt Willems Veramelvoirt totter gemeijne strate geheijten de Langstraet voirs., ende noch vj lopensaet bedeijlt in een stuck beempde gelegen inde prochie van Ghilze ter plaetse geheijten int Wouweboom aldaer tusschen erffenisse de kijnderen Jan Cornelis Daniels deen zijde ende tusschen erffenisse de erffgenamen Gheridt Adriaen Maeus bij hem Niclaes in .... dander zijde, streckende vande Ghilse sloot totter gemeijne straet geheijten D.. straete, daer nochtans een beemdeken tusschen beijde is liggende ut dicebat, op welk stucken saijlants weije ende beempt voirs. de andere deijlluijden volcomentlijck hebben vertegen tot behoeff Niclaess voirschreven met overgeven etc. ende hebben gelooft Jan Gheridt ende Denis op hen selve, ende de momboir etc. ende alle commer of calangie etc. vuijtgenomen dat de voirs. Niclaes vuijten voirs. stuck beemden onder Ghilze gelegen jaerlijcx sal ghelden omtrent vij blanck ende drije penningen sjaers chijns aende heere van Breda op St. Martens dach te betalen, welverstaende .... datum et scabini ut supra.

Hiertegens soo is den voirschreven Gheriden inde qualiteijt voorsschreven ten deel bevallen ende sal hebben houden ende erffelijck voor sijne portie besitten: een stuck saijlants geheijten den ... anderhalff lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc. Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenissen Adriaen Willem Goijaerts deen zijde, ende tusschen een gemeijne ackerwech aldaer dander zijde, streckende vande erffenisse Adriaen Steven Scheijffen totte erffenisse de kijnderen Denijs Paeter Wouter Vermae ende Adriaens voorschreven daer nochtans een schauw waterlaet tusschen beijde is liggende, ende noch een stuckxken saijlants geheijten dat Lopensaet, een lopensaet of daeromtrent oijck begrijpende nochtans etc. Tilborch ter plaetschen geheijten inde Hasseltsche ackeren, aldaer tusschen erffenisse de kijnderen Paeter Henrick Cornelisson deen zijde, ende tusschen erffenisse Herman Cornelis Gheridt Hermans dander zijde, streckende vande erffenisse de kijnderen Jan Cornelis Cornelis Wouters totten gemeijnen ackerwech aldaer ut dicebat, op welke twee stucken erffe of saijlants voirs. de ander deijlluijden volcomentlijck hebben vertegen tot behoeff van Gheriden boven genoemd met overgeven etc. ende hebben gelooft Jan, Niclaes ende Denijs op hen selven ende de momboir ende toesiender etc. dit overgeven affgaen ende dese erffdeijlinge altijt vast etc. ende alle commer of calangie daerop comende altemael etc. vuijtgenomen dat de voirs. Gheridt de heren schauw van voirs. waterlaet na oude gewoonte sal onderhouden, wel verstaende of de voirs. Gheridt op dit sijn gedeelt .... ende alle commer etc. datum et scabini ut supra.

Hiertegens soo is den voirschreven Denijs vuijt name van Cornelissen sijnen soone, ende de momboir metten toesiender vuijt name van Cornelissen kijnder voir genoemd ten deele gevallen, ende sullen hebben houden ende te proffijt de selve besitten, een huijs, hoff, schuer, metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behorende twee lopensaet twee ende twintich roijen ende anderhalff vierde roijen ofte daeromtrent begrijpende nochtans etc. Tilborch ad locum de Hasselt bijde Capell aldaer tusschen erffenisse Adriaen Willem Goijarts deen zijde, ende tusschen deen gemeijne ackerwech aende ander zijde, streckende vande erffenisse Gheridt Gheridt Adriaen Maeuss hem bij dese deijling ten deel gevallen daer nochtans den schauw waterlaet tusschen beijde is liggende totter gemeijnen strate ut dicebat, op welck voirs. huijs hof schuer metten gronde ende andere erffenisse daeraen liggende die andere deijlluijden volcomentlijck hebben vertegen ten behoeff de kijnderen Denijs Paeter Wouter Vermae boven genoemd met overgeven etc. ende hebben gelooft Jan Niclaes ende Gheridt op hen selven etc. dit overgeven affgaen ende dese erffdeijlinge altijt vast etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat de voirs. kijnderen hier vuijt sullen ghelden een mudde rogge sjaers erffpacht aen Wouteren Wouter Beerthen volgende een ... daeraff sijnde, noch de helft in seventhien stuijvers ende een oirt sjiaers aende erffgenamen Joost Berijs Eelkens te betalen ... daeraff sijnde te lossen metten somme van vijff ende dertich ... etc., noch datum et scabini ut supra

Denijs soone Paeter Wouter Vermae vuijt name ende als procuratie hebbende ut supra ende de momboir ende toesiender ... ut supra hebben dit huijs, hof, schuer etc. vercocht overgegeven ende opgedragen Gheridt Gheridt Adriaen Maeus den xx novembris 1593 scabini Vet et BorchmanZoeken in website: De Hasselt voor 1832