Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1593-14-7984-4r

Cornelis soone wijlen Paeter Maessoon als man ende momboir Anna sijner huijsvrouwe dochter wijlen Paeter Henrick Cornelissoon die deselve wijlen Paeter met Lucia sijne wettiche huijsvrouwe dochter wijlen Jan Mudtsaerts verweckt ende vercregen hadde, alle sijn versterff, recht ende actie van versterf te weten een sesde gedeelte onbedeijlt hem toebehoorende in alle die erffelijcke goeden na doode wijlen Paeter ende Lucia sijne huijsvrouwe ... op hem vervallen of verstorven waer tusschen wiens of tot wat plaetsen deselve gelegen sijn of naemaels bevonden sullen worden tzij in hooghen in drooghen in diepen in laeghen in harden in weecken egeene daeraff vuijtgescheijden ut dicebat legitime et hereditarie vendidit et supportavit (zoals hij zeide heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Jannen soone wijlen Paeter Henrick Cornelissoon voor deen helft ende Adriaenen oijck soone Pater Henrick Cornelissoon voor dander helft sijne swagers met affgaen etc. ende heeft gelooft die voirs. Cornelis op hem selve etc. dit vercopen etc. ende alle commer of calangie van sijnen t wegen etc. datum et scabini ut supra (viii februarij 1593, Brock et Borchmans).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832