Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1594-14-7985-13r

Jan soone Herman Janssoon de Roij, een stuck saijlant hem toebehoorende geheijten Truijen acker vi lopensaet min ix roijen of daeromtrent begrijpende nochtans etc. Tilborch ter plaetsen geheijten aende Hasselt inde Langstraet aldaer tusschen erffenisse Cornelis Janssoon de Beer deen zijde, ende tusschen erffenisse Adriaen Willem Goijaert dander zijde, streckende vande erffenisse der weduwe Herman Jan Gherit Hermans metter kijnderen totter Langstrate welck voirschreven stuck saijlants deselve Jan opden xiiii februarij 1591 tegens Cornelis Janssoon de Beer ... vercregen hadde pro ut in litris Tilborch (zoals in de brieven van Tilburg) etc. legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Cornelissen soone wijlen Jan Cornelissoon de Beer ... et promisit super se etc. (en belooft op zich etc.) dit overgeven etc. ende allen commer oft calangie van sijnen t weghen etc. datum et scabini ut supra (xxiii martij 1594 scabini Borchmans et Swagemakers).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832