Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1594-14-7985-13r

Huijbert soone Joost Willemssoon de Beer als man ende momboir Lijsbeth sijner huijsvrouwe dochter wijlen Jan Henrick Cornelissoon d oude, een huijs hoff schuer metten grond ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoorende ii lopensaet ende drije vierde roije of daeromtrent begrijpende nochtans etc. Tilborch ter plaetsen geheijten aende Hasselt inde Langstraet aldaer tusschen erffenisse de Tafel vanden Heijligen Geest binnen Tilborch deen zijde, ende tusschen erffenisse de weduwe ende kijnderen Ghijsbert Gheridt Beijkens dander zijde, streckende vande erffenisse Jan Gheridt Adriaen Meeussoon totter voirs. Langstrate, noch een stuck saijlants gelegen inde Cranenberch drije lopensaet ende neghen roijen min een vierde roije of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetse voirschreven inde Sterthoeffe aldaer tusschen erffenisse Cornelis Jan Willemssoon van Gorp hem op huijden gevest sijnde deen sijde, ende tusschen erffenisse Anthonis Cornelis Cornelis Wouters dander zijde, ende oijck deen eijnde, hodende metten anderen eijnde aende gemeijnt van Tilborch, ende noch een stuck erffe eensdeels tot saijlant ende weije liggende twee lopensaet min vier roijen ende een vierde roije of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetse lest voirschreven aldaer tusschen erffenisse der provisoren vande Tafel des Heijlige Geest van Tilborch deen zijde, ende tusschen erffenisse Adriaen Gheridt Adriaen Meeussoon dander zijde ende oijck deen eijnde, hodende metten anderen eijnde aende gemeijnt van Tilborch ende Ghoil ut dicebat legitime et hereditarie vendidit et supportavit (zoals hij zeide heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Cornelissen soone wijlen Jan Willemssoon van Gorp d oude met affgaen etc. warandiam (te waren) ende dit vercopen etc. ende allen commer of calangie daerop comende altemael etc. datum et scabini ut supra (xxiii martij 1594 scabini Borchmans et Swagemakers).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832