Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1594-14-7985-13v

Jan soone wijlen Jan Jan Gheridt Hermans als man ende momboir Adriana sijner huijsvrouwe dochter wijlen Cornelis Cornelis Wouters, een stuck saijlants hem toebehoorende iiii lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc. Tilborch ter plaetsen geheijten aende Hasselt inde Creijvensche strate aldaer tusschen erffenisse de kijnderen wijlen Cornelis Janssoon van Ghierl deen zijde, ende tusschen erffenisse de kijnderen wijlen Jan Cornelis Cornelis Wouters dander zijde, streckende vande erffenisse Cornelis Jan Willemssoon van Gorp totter gemeijne strate voorgeschreven ut dicebat legittime etc. (zoals hij zeide heeft wettelijk etc.) Martenen soone wijlen Jan Martens met affgaen etc. warandiam (te waren) ende dit vercopen etc. ende alle commer of calangie daerop comende etc. datum xxiiii martij 1594, scabini ut supra (Borchmans et Swagemakers).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832