Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1594-14-7985-15r

Kennelijck sij eenen ijegelijcken dat voor ons schepenen onder geschreven sijn gecomen ende gecompareert in henne propere persoonen Henrick ende Jan gebroeders soonen wijlen Denijs Henrick Wouters, Niclaes soone Henrick Claessoon noch als weduwenaer wijlen Engel sijne huijsvrouwe oijck dochter Denijs voors. vuijt crachte van accoorde voor ons schepenen ... gepasseert tusschen den wijlen Denijs ende hem Niclaessen voors. aengaende de successie vande goeden nabeschreven, Marten soone Jan Martens als man ende momboir Willemken sijne huijsvrouwe, Adriaen soone Jan Janssoon de Widt als man ende momboir Anna sijne huijsvrouwe ende Wouter soone Niclaes Henrick Gherit Smolders als man ende momboir Marija sijne huijsvrouwe gesusteren dochteren wijlen Denis voorn. die deselve Denijs met wijlen Adriana sijne wettighe huijsvrouwe dochter wijlen Willem Veramelvoort verweckt ende vercregen hadde ende hebben vande erffelijcke goeden op henne luijden na dood de selve Denijs ende Adriana henne vader ende moeder vervallen een erffdeijlinge gemaect in vuegen ende manieren hiernaer beschreven volgende,

Overmits de welcke soo is den voorschreven Henricken ende Wouteren tsamen ende onbedeijlt ten deele bevallen ende sullen hebben, houden ende erffelijck voor henne portie besitten een huijs hoff schuer metten turffschop metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behorende geheijten d'oude Stede vij lopensaet oft daer omtrent begrijpende nochtans etc. Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenissen Jan Anthonissoon Verbunt deen zijde ende tusschen erffenisse de weduwe ende kijnder Meussoon Meeus Vermee ende Maria Hendrick Appels dander zijde, streckende vande erffenisse Jan Jan Cornelissoon de Beir totten gemeijne straet, noch een stuck saijlants geheijten de Valenacker twee lopenssaeten oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetse voorschreven aldaer tusschen erffenisse Jan Peeter Zwijsen deen zijde, ende tusschen erffenisse Anthonis Cornelis Cornelis Woutersoon dander zijde, streckende vande erffenisse Gheridt Cornelis sBeren totter gemeijne straet?, noch twee gedeelte? onbedeijlt vuijt een stuck beemden daeraff deen helft Jannen Gheridtssoon de Bondt ende Cornelis Willemssoon Veramelvoirt is toebehorende, den gehelen beemd vij lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. Tilborch ter plaetsche geheijten int Reck aldaer tusschen erffenisse Aert Jan Ghoijart Crillaers deen zijde, ende tusschen erffenisse hoeffe van Lichtenburg tot Donghen dander zijde, ende oijck deen eijnde, hodende metten anderen eijnde aen erffenisse Henrick Mathijs Vet, noch twee gedeelte? onbedeijlt in een beemden daer aff den helft Cornelissen ende Jannen de Bondt boven geschreven te deele is gevallen, de gehelen beempt drije lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans etc binnen de prochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse Joost Reijner Gheritssoon met sijne kijnderen deen zijde, ende tusschen erffenisse Daniel Ghoijart Jan Michiels ende streckende vanden loopende stroom geheijten de Leije totten gemeijnt aldaer, ende noch een stuck heijvelts vier lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. Tilborch inne Leeghe Vosburch aldaer tusschen erffenisse Wouter ... Goossens deen zijde, ende tusschen erffenisse Goijart Adriaen Reijnen dander zijde, hodende met beijde eijnde aen gemeijnt aldaer, alsoo zij seeghden?, op welck voors. huijs hoff schuer ende andere erffenisse voor ... de andere deijleluijden voornoemt hebben vertegen ten behoeve van Henricken ende Wouteren boven genoemd met overgeven etc. ende hebben gelooft Jan, Niclaes, Marten ende Adriaen voors. op hen selven etc. dit overgeven etc. ende alle commer oft calangie daerop comende etc. vuijtgenomen dat de voors. Henrick ende Wouter vuijt dit henne gedeelte sullen ghelden een halff mudd rogghen tsiaers erffpacht aen ... tot s'Hertogenbosch, noch omtrent ii st i oirt tsiaers gewinchijns aende erffgenamen Lucas van Amerzoijen op St. Denijs dach te betalen, noch omtrent tderde gedeelte ... tsiaers gewinchijns aenden heer van Tilborch op St. Stevens dach te betalen ende voorts alle schouwen ende waterlaten, weghen ende steghen te onderhouden soo dese erffenisse daertoe gehouden etc. welckepacht ende chijnssen voirs. de vooren genoempde Henrick ende Wouter alsoo sullen ghelden etc. wel verstaende etc. ... pro ut in forma, actum primo aprilis 1594.

Hiertegens soo is de voorschreven Jannen ende Niclaessen tsamen ende onbedeijlt ten deele gevallen ende sullen hebben houden ende erffelijck etc. voor henne portie besitten een stuck saijlants geheijten den Engelenborch acht lopensaet ofte daer omtrent begrijpende nochtans etc. Tilborch ter plaetse aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse de weduwe ende kijnder Herman Jan Gherrit Hermans deen zijde, ende tusschen erffenisse Gherret Daniel Gherretsoon met sijne kijnderen dander zijde ende oijck een eijnde, hodende metten andere eijnde aende gemeijne straet, noch een stuckxken saijlant een lopensaet oft daerontrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetse voorschreven inde Langstraet aldaer tusschen erffenisse Cornelis Willemssoon Veramelvoort deen zijde ende tusschen erffenisse Jan Gheridtssoon de Bondt dander zijde streckende vande erffenisse Adriaen Aerdt Fiers totter voors. Langstraet, noch een stuck erffs tot heije weije ende moer liggende eertijts vande gemeijnt inne gecomen xvi lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans et. Tilborch ter plaetsche geheijten teijnde der Langendijck voor dat Broeck aldaer tusschen erffenisse de weduwe ende kijnderen Peter Gherit Jan Maes Ghenen ende Cornelis Cornelis deen zijde ende tusschen erffenisse Laureijs Henricx van Gorp dander zijde, streckende vanden loopende stroom een schauw waterlaet aldaer toter gemeijnt van Tilborch ende Ghoirle, ende noch ... onbedeijlt in een stuck erff eertijts van moer van vuijtgesteken sijnde, nu ter tijt tot venne ende water liggende vier lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen de prochie voors. aende Hasselt inne Langstraet, aldaer tusschen erffenisse Adriaen Gherit Adriaen Meeussoon deen zijde ende tusschen erffenisse Henrick Denijs Henrick Wouters dander zijde, streckende vande erffenisse Gherit Willemssoon Veramelvoirt totten gemeijne ackerwech aldaer, ut dicebat, op welck voorschreven saijlants ende erffenisse voorgenoemt de voors. Henrick Marten Adriaen ende Wouter volcomentlijck hebben vertegen ten behoeve van Jannen ende Niclaessen voors. met overgeven etc. ende hebben gelooft etc. dit overgeven etc. ende all commer oft calangie etc. vuijtgenomen dat de voors. Jan ende Niclaes vuijt dat voors. stuck erff aende gemeijnt inne genomen sullen ghelden iii st iii oirt tsiaers gewinchijns aenden Hertog van Brabant op St. Thomas dach tot Oisterwijck te betalen, noch tderde gedeelte in iii st tsiaers gewinchijns aenden heer van Tilborch op St. Stevens dach te betalen, ende voorts alle schauwen etc. wel verstaende etc. mutatis mutandis, pro ut in forma, sonder argelist, datum et scabini ut supra.

Hiertegens soo is de voorschreven Martenen ende Adriaenen te deele bevallen en sullen hebben houden enne tsamen onbedeijlt besitten een huijs hoff schuer metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behorende geheijten de Nijewe Stede vi lopensaet ofte daer omtrent begrijpende nochtans etc. Tilborch ter plaetsen geheijten aende Hasselt aldaer, tusschen erffenisse Adriaen Gheridt Meussoon deen zijde ende tusschen de gemeijne strate dander zijde ende oock deen eijnde, hodende metten andere eijnde aen erffenisse der provisoiren vande Tafel der Heijligen Geest binnen Tilborch voorschreven, noch een stuck saijlants drije lopensaet of daerontrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie voors. ter plaatse geheijten ... aldaer tusschen erffenisse de weduwe ende kijnderen Maes Jan Maess Vermee deen zijde, ende tusschen erffenisse der provisoiren vanden Heijligen Geest voirs. dander zijde, streckende vande erffenisse Huijbert Peter Jan Adriaens totte gemeijnde strate, ende noch twee gedeelte onbedeijlt vuijt eenen stuck beempden daeraff den ... etc. et reliqua pro ut in literis Henrick ende Wouter (en voor de rest zoals in de brieven van Henrick en Wouter), ende noch tderde gedeelte etc. pro ut in literis Henrick ende Wouter ... alsoo zij seghden, op welck voors. huijs hoff schuer metten erffenisse vooren geschreven, Henrick, Jan, Niclaes ende Wouter boven genoemd volcomentlijck hebben vertegen tot behoef van Martenen ende Adriaenen voors. met overgeven etc. ende hebben, gelooft op hen selven ende op all henne goeden hebbende ende vercrijgende, dit overgeven etc. ende alle commer oft calangie etc. vuijtgenomen dat de voors. Marten ende Adriaen hier vuijt sullen ghelden drije carolus guldens tsiaers aen weduwe Ghoijaert Peter Crillaerts te betalen te lossen metten somme van vijftich carolus etc. ende volgende de brieven ende schuld daeraff sijnde, noch omtrent ix ... tsiaers gewinchijns aende Hertog van Brabant op St. Thomas dach tot Oisterwijck te betalen, noch twee gulden omtrent ... tsiaers gewinchijns aende heer van Tilborch op St. Stevens dach te betalen ende voorts alle schouwen ende waterlaten weghen ende steghen te onderhouden soo dese erffenisse etc. welcke rente ende chijnsen voirs. die voirs. Marten ende Adriaen also sullen ghelden ende betalen ende gelooft hebben etc. wel verstaende etc. mutatis mutandis etc. pro ut in forma.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832