Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1594-14-7985-24r

Gheridt soone wijlen Wilem Janssoon Veramelvoirt als man ende momboir Heijlwich sijne huijsvrouwe, ende Adriaen soone Laureijs Mathaeussoon als man ende momboir Denijsken sijne huijsvrouwe gesusteren van wijlen Gheret Jans de Cock met Joostken sijne wettige huijsvrouwe dochter Claes Boots verweckt ende vercregen hadde, twee sesde gedeelte onbedeijlt hen toebehorende vuijt helft der erffelijcke goederen van ende nae doot van voors. Joostken op hen luijden vervallen ende verstorven sijnde, waer tot wat plaetse deselve gelegen sijn ofte naermaels becomen moghen worden tzij in harden in weken in hooghen in drooghen, in diepen in laeghen egeene daeraff vuitgescheijden ut dicebat legitime etc. Niclaes ende Peter gebroederen soonen wijlen Gherets ende Joostken voorn. ende Adam soone wijlen Cornelis Adam Jacobs als man ende momboir Anna sijne huijsvrouwe oijck dochter Gheridts ende Joostken voors. henne swagers met affgaen etc. Datum drij maij 1594.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832