Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1594-14-7985-28v

Peter soone wijlen Pauwels Cornelissoon ende Niclaes soone wijlen Peter Thonis vuijt crachte ende machte hen gegeven bij Anthonissen soone wijlen Jan Pauwels, blijckende bij zekere bezegelde procuratie henluijden respective bij den voirs. Anthonissen gegeven voor schout ende ... in Mijns Heeren lant van Moerkercken, in dato den xiii februarij 1594 ons schepenen genoechsamen gebleken, ende bij Pauwelsen Jan Pauwelssoon .... oijck blijckende bij sijn hantmerck ende de voirs. procuratie voor twee getuijgen gestelt daervoor Pauwels Cornelis Mudtsaerts hem andersints oijck sterck maecten ende gelooffden, soo voorden voirs. Anthonissen ende Pauwelsen als alnoch als geordinneerde momboir ende toesiender over Marije, Anna, ende Heijlwich gesusteren onmondige ende onbejaerde kijnderen wijlen Jan Pauwels voirs., daerboven ende oijck voor alle dander kijnderen ende erffgenamen desselfs wijlen Jan Pauwels voirschreven de momboir ende toesiender boven genoempt hen sterck maeckten ende gelooffden, een huijs, hoff metten gronde ende erffenisse daeraen liggende vier lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc. Tilborch ter plaetsen geheijten teijnden de Hasselt eertijts vande gemeijnte inne genomen, ende de voirs. Jannen Pauwelssoon in .... gegeven aldaer tusschen erffenisse Corstiaen Laureijs Lemmens deen zijde, ende voirts rontsomme aende gemeijnte aldaer, alzoo zij seijden, hebben zij wettelijck ende erffelijck vercocht overgegeven ende opgedragen Cornelissen soone wijlen Berijs Peter Berijs met affgaen etc. warandiam (te waren) ende dit vercopen etc. ende alle commer of calangie daerop comende altemael aff te doen den selven, datum xi junij 1594, scabini Sterts et Borchmans.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832