Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1594-14-7985-36v

Willem soone Cornelis Peeter Soetaerts als man ende momboir Ghijsbertkens sijner huijsvrouwe dochter wijlen Bartholomeus Anthonissoon de Coman, een stuck saijlants hem toebehorende vier lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen der prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten die Schijffene, aldaer tusschen erffenisse Gherart Jan Berijs van Oerl deen zijde, ende tusschen erffenisse Cornelis Janssoon van Grevenbroeck dander zijde ende oijck deen eijnde, hodende metten anderen eijnde aenden gemeijnen ackerwech, welck stuck saijlants voirschreven de boven genoempde Willem bijden recht van naederschappen gedaen aen Cornelisen Adriaen Cornelissen de Louw opden tweeden dach der maendt van september des jaers xv twee ende tnegentich voor schepenen binnen Tilborch ende Ghoirle vercregen hadde, ende de voirschreven Cornelis gecocht hadde van Rutgheren Janssoon van Orthen als man ende momboir Marije sijner huijsvrouwe dochter Willem Jacobs van Buel nagelaten weduwaer wijlen Jennekens sijner huijsvrouwe dochter Bartholomeus Anthonis voirschreven, ende deselve Willem sijn, tocht, ende recht van tochten den boven genoempden Rutgheren hadde overgegeven gelijck tselve al ... ende volcomentlijcken in twee schepenen brieven der stadt van s'Hertogenbosch vande date den xxvii maij 1592 was begrepen, heeft hij wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen Henricken soone wijlen Gheridt Henrick Borchmans tsamen metten voirs ende allen anderen brieven daeraff mentie maeckende ende gewach doende, ende met allen den rechte hem daerinne ennichsints toebehoirende met affgaen ende verthijen als dat gewoonlijck ende recht is, ende heeft gelooft de voirs Willem op hem selven ende op all sijne goeden hebbende ende vercrijgende dit voirschreven stuck saijlants te waren alsmen los ende vrij erffen schuldich is te waren ende dit overgeven affgaen ende verthijen altijt vast ende stentich te etc. ende alle commer ofte calangie daerop commende etc. vuijtgenomen dat die voirs Henrick hier vuijt sal ghelden alsulcken chijns alsmen sal .... met weghen van recht .... erffgenamen wijlen Joachim Adriaens de Borchgrave behoirt ... betaelt te worden, sonder argelist datum xiiii maert ... scabini ...Zoeken in website: De Hasselt voor 1832