Menu

Documenten

Document R-1595-14-7986-18r

Jan soone wijlen Goijart Marten Jan Gheritssoon voor, deen helft, Catharine weduwe wijlen Goijarts voirs. cum tutore vuijt crachte de successie of .... goederen bij Thomassen soone wijlen Goijarts ende haer Catharina voirs. Gheridt soone wijlen Jan Janssoon Vermee ende Cornelis soone wijlen Goijarts voirs. als metten heere geordonneerde momboir ende toesiender over Jannen ende Digna broeder ende suster onmondige kijnderen wijlen Willem Janssoon Vermee daer moeder aff was Jenneken dochter wijlen Goijarts voirs. ende de voirs. Cornelis alnoch als momboir met Cornelissen soone Gheridt Cornelis Otten toesiender geordonneert over Jenneken, Claesken ende Cornelia gesusteren onmondige kijnderen Peeter Goijart Marten Jan Schenen die deselve wijlen Peeter met Marije sijne wettiche huijsvrouwe dochter wijlen Joris Cornelis Meeus Otten verweckt ende vercregen hadde, daervoir de momboir ende toesiender etc. een stede te weten huijs hoff schuer metten gronde etc. acht lopensaet negen en twintich roijen oft daeromtrent begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche geheijten aen t Creijven aldaer tusschen erffenisse Jacob Jan Sijmons deen zijde ende tusschen erffenisse Gheridt Huijbert Daniel Gheridt Hermans dander zijde, streckende vande erffenisse de weduwe ende kijnderen Gheridt Peeter Jan Maes Ghenen totter gemeijnder strate ut dicebant legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (zoals zij zeiden hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Laureijsen soone Henrick Jan Sijmons met affgaen etc. warandiam (te waren) ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat die voirs. Laureijs hier vuijt sal ghelden seventhien lopen rogghen erffpachts aende provisoren de Tafel vanden Heijligen Geest alhier, noch een halff mudde rogghen tsiaers erffpachts aende erffgenamen Jacob Vet.. tot Hilvarenbeke, noch aen Peeter Gheridt Reijnen drije guldens ende xv stuijvers tsiaers te betalen te lossen metten somme van ..., noch xxxvii st siaers aende erffgenamen Willem Verschueren te betalen te lossen mette somme van dartich gulden, ende noch twee st i oirt tsiaers gewinchijns aenden heere van Tilborch op St. Stevens dach te betalen sonder argelist datum xv aprilis 1595 scabini Vet et Borchmans,

In de marge: Cornelis soone wijlen Goijaert Marten Jan Schenen ... sijn bijckende penningen die hij seijde sijn eijgen te sijn, ....hooftgelt etc., omme te lossen ende metten rechte van naderschap te quijten een stede etc. pro ut ... actum xvii meij 1595 scabini Vet et BorchmansFacebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832