Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1595-14-7986-22r

Kennelijck zij eenen ijegelijcken dat voor ons schepenen onder gescreven sijn gecomen ende gecompareert in henne propre persoonen Goijaert soone wijlen Peeter Goijaert Pulskens voor hem selven, Pauwels soone Joost Hermans als man ende momboir Jennekens sijner huijsvrouwe, ende Peeter soone wijlen Cornelis Henrick sBeren als man ende momboir Mechtelt sijner huijsvrouwe gesusteren dochteren wijlen Peeter Denijs Jan Reijnen daer moeder aff is Lijsbeth dochter Peeters voirs oijck voor hen selven ende mede vuijten name van Jacobben, Marije, Denijsken ende Jenneken broeder ende susteren kijnderen wijlen Peeter Denijs ende haer Lijsbeth voirs daer zij Pauwels ende Peeter hen sterck voor maeckten ende gelooffden, Denijs soone wijlen Laureijs Colen nagelaten weduwaer wijlen Barbara sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Peeters voirs, Laureijs ende Jan sijn soonen, Phorus soone wijlen Jan Gheridts soon van Aelberch als man ende momboir Barbara sijne huijsvrouwe dochtere Denijs voirs oijck voor hen selven ende Adriaen soone wijlen Laureijs Colen ende Jan soone wijlen Jan Peeter Melis als metten heere geordonneerde momboir ende toesiender over Wouteren ende Mechtelt broeder ende suster onmondige kijnderen Denijs ende wijlen Barbara voirs, daer zij momboir ende toesiender etc., Adriaen soone Jan Willem Wouters soon ende Michiel Gielis Wagemakers als metten heere geordonneerde momboir ende toesiender over Goijarden, Jannen, Jenneken ende Martijnken broeders ende susteren onmondige ende ombejaerde kijnderen wijlen Jacob Peeter Goijart Pulskens daer moeder aff was Heijlwich dochtere Jan van Baest, daervoor de momboirs etc. Cornelis soone Embrecht Jan Meeussoon als man ende momboir Jennekens sijner huijsvrouwe ende Jan soone wijlen Jans Jan Corstkens als man ende momboir Digna sijner huijsvrouwe gesusteren dochteren wijlen Peeter Goijart Pulskens voirs, welcke kijnderen deselve Peeter met wijlen Niclaesken sijne huijsvrouwe dochtere Peeter Spapen verweckt ende vercregen hadde, ende hebben bekent, bekennende bij desen, onderlinge zeeckere erffscheijdinge ende deijlinge gemaeckt te hebben vanden erffelijcken goeden op hennen vande voirs wijlen Peeter ende Niclaesken vervallen sijnde in vuegen ende manieren hiernae bescreven volgende

Overmits der welcker soo is den voirscreven Goijarden te deele gevallen ende sal hebben houden ende erffelijck voor sijne portie besitten Een huijs schaepskoije metten grond ende erffenisse daeraen liggende iiii lopensaet of daeromtrent begrijpende gelegen binnen der prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten aende Heijdzijde aldaer tusschen erffenisse der kijnderen Denijs Laureijs Colen dat hiertegens gedeijlt is deen zijde, ende tusschen erffenisse Adriaen Gheridt Meeus de jonge dander zijde ende oijck deen eijnde, hodende metten ander eijnde aende gemeijn strate aldaer, noch de helft in een stuck saijlants bedeijlt geheijten den Langen acker dese helft vijff lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen der prochie ende plaetse voirs aldaer tusschen erffenisse der voirs Denijs kijnderen deen zijde ende tusschen erffenisse Cornelia de weduwe ende kijnderen Joost Hermans dander zijde, streckende vande erffenisse Cornelis Emmen Jans totter gemeijne strate, ende noch drije vierde gedeelten vuijt een jaerlijcke losrente van seste carolus guldens tsiaers die Jan Peeter Geldens met sijnen kijnderen schuldich sijn vuijt henne erffenisse te vergelden volgende den brieven ende bescheide daeraff sijnde, Alsoo zij seghden Op welck huijs, schaepskoije, erffenisse ende rente voirs de ander deijlluijden volcomentlijck hebben vertegen ten behoeve van Goijarden voirs, met overgeven etc. ende hebben gelooft scribantum nomine pro ut in .... dit overgeven etc. ende alle commer oft calangie daerop comende altemael aff te doen vuijtgenomen dat die voirs Goijart hier vuijt sal ghelden eenen braspenning tsiaers gewinchijns aenden heere van Tilborch op St Stevens dach te betalen, ende voirts des heeren schauwen vanden waterlaet aenden Langen acker na oude gewoonte te onderhouden wel verstaende oft den voirs Goijart op dit sijn gedeelte ennige anderen commer hijnder oft last quame etc. dat alsulcken commer etc. dwelck etc. pro ut in ... forma datum x maij anno 1595 scabini Vet et Borchmans,

Hier tegens soo sal die voirs Denijs met sijnen kijnderen na rechte hebben houden ende erffelijck voor henne porie besitten, een schuer metten grond ende erffenisse daeraen liggende iiii lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen der prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten aende Heijdzijde, aldaer tusschen erffenisse Goijart Peeter Pulskens dat hier tegens gedeijlt is deen zijde, ende tusschen erffenisse Anthonis Goijart Pulskens ende Adriaen Gheridt Meeus soon dander zijde ende oijck deen eijnde, hodende metten anderen eijnde aende gemeijn strate, noch de helft onbedeijlt in een stuck saijlants geheijten den Langenacker dese helft vijff lopensaet oft daeromtrent begrijpende gelegen binnen der prochie ende plaetse voirs, aldaer tusschen erffenisse Cornelis Henrick Cornelissoon deen zijde, ende tusschen erffenisse Goijart Peeter Pulskens dat hier tegens gedeijlt is dander zijde, streckende vander erffenisse Cornelis Embrecht Jan Meeus zoon totter gemeijnde strate, ende noch een stuck beempden acht lopensaet oft daeromtrent begrijpende gelegen onder Ghilze inden lande van Breda ter plaetsen geheijten inde Blockxkens aldaer tusschen erffenisse der weduwe Laureijs Jan Laureijs Eelkens deen zijde, ende tusschen erffenisse Peeter Gheridt Reijnen ende Herman Cornelis Gheridt Hermans dander zijde, streckende vande erffenisse Wijtman Laureijs Wijten totter erffenisse Anthonis Ghoijart Pulskens met meer anderen, ende noch een lopensaet moeren gelegen onder der parochie van Loon aldaer tusschen erffenisse Anthonis Goijart Pulskens deen zijde, ende tusschen erffenisse der kijnderen Jan Wouters de Ketelaer dander zijde, streckende vande erffenisse der erffgenamen Niclaes Peeter Adriaens totter erffenisse des heeren van Tilborch ut dicebant (zoals zij zeiden) Op welcke schuer ende erffenisse voirs de ander deijlluijden volcomentlijck hebben vertegen tot behoeff van Denijsen ende sijne kijnderen voore genoempd met overgeven etc. ende hebben gelooft etc. ende allen commer oft calangie etc. vuijtgenomen dat die voirs kijnden vuijten stuck beempden gelegen onder Ghilze sullen ghelden iii stuijvers ii oirt chijns genoempt Burger? chijns tsiaers te betalen, noch eenen braspenning chijns den heeren van Breda op St Martens dach te betalen, ende voirts des heeren schauwe aende Langen acker na oude gewoonte etc. wel verstaende etc. datum et scabini ut supra,

Hiertegens soo sullen die voirs Pauwels ende Peeter soo voor hen selven als ten behoeve vanden anderen kijnderen Peeter Denijs Jan Reijnen hebben houden ende erffelijck voor henne portie besitten, een stuck beempden geheijten Peeter Sibben Beempt iiii 1/2 lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. Tilborch ter plaetsen geheijten aen Jacobs Hoecxken aldaer tusschen erffenisse Willem Jaspar Peeter Huijben deen zijde, ende tusschen erffenisse der kijnderen Gheridt Adriaen Cornelis zoon van Spaendonck dander zijde, streckende vande erffenisse Denis Dirck Willems zoon de Bije totten lopenden stroom geheijten de Leije, noch de helft ombedeijlt in een stuck beempden daeraff dander helft Anthonis Goijart Pulskens is toebehoirende den geheelen beempt vi lopensaet oft daeromtrent begrijpende gelegen inden lande van Breda onder Ghilze genoempt Hicxpors Beempt, aldaer tusschen erffenisse Jan Cornelis zoon Veramelvoirt deen zijde ende tusschen de Lantscheijdingee dander zijde, streckende vande erffenisse Denijs Dircx zoon de Bije totter erffenisse Anthonis Ghoijart Pulskens, noch de helft ombedeijlt in een stuck beempden daeraff dander helft is toebehoirende als vooren, den geheelen beempt iiii lopensaet oft daeromtrent begrijpende gelegen binnen der prochie lest gescreven teinde de Donghense Koeweijen aldaer tusschen erffenisse de kijnderen Peeter Gheridt Smolders deen zijde, ende tusschen erffenisse Willem Jans zoon Vermee dander zijde, streckende vande voirs Koeweijen totter erffenisse der kijnderen Denijs Laureijs Colen ende noch een stuck heijvelts soo groot ende cleijn tselve gelegen is onder Loon ter plaetsen geheijten inde Laeghe Placken, aldaer tusschen erffenisse Cornelis Peeter Jan Dircx deen zijde, ende tusschen erffenisse Adriaen Jacob Peeter Cornelissoon dander zijde, streckende vande erffenisse der weduwe ende kijnderen Wouter Peeter Coppen totter erffenisse ... ut dicebant (zoals zij zeiden) Op welcke stucken beempden ende heijvelts voirs de ander deijlluijden volcomentlijck hebben vertegen ten behoeve Pauwels ende Peeter inde name ende qualiteijt als voor met overgeven etc. ende hebben gelooft etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat die voirs Pauwels ende Peeter van weghen als voor daervuijt sullen ghelden eenen stuijver tsiaers chijns aenden convente van Tongerloo, noch vuijt Hicxpors Beempt tsiaers chijns aen ..., Noch de helft van eenen braspenning tsiaers aenden heeren van Breda op St. Martens dach te betalen, noch een oirt stuijver tsiaers chijns aenden heeren van Loon te betalen, ende voirts alle schauwen ende waterlaten weghen ende steghen te onderhouden soo etc. wel verstaende etc. datum et scabini ut supra,

Hiertegens soo sullen die voirs Adriaen ende Michiel vuijten name ende ten behoeve der kijnderen Jacob Peeter Ghoijart Pulskens hebben houden etc. Een stuck erffs tot saijlant ende weije liggende thien lopensaet oft daeromtrent begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten aende Heijdzijde aldaer tusschen erffenisse Cornelis Embert Jan Meeussoon dander zijde, ende tusschen die ghemeijn strate dander zijde ende oijck deen eijnde, hodende metten anderen eijnde aen erffenisse Adriaen Embrecht Goijart Pulskens, Noch een stuck beempden een halff buender begrijpende ende noch de twee derde gedeelten in een ander halff beempde daeraen liggende, tsamen gelegen inden lande van Breda onder Ghilze aldaer tusschen erffenisse Peeter Gheridt Rijnen ende Herman Cornelis Gheridt Hermans deen zijde, ende tusschen een schauwsloot dander zijde, streckende vande erffenisse der kijnderen Laureijs Wijtman Joosten totte erffenisse Peeter Adriaen Cornelis zoon van Spaendonck, Ende noch een stuck moers een lopensaet oft daeromtrent begrijpende gelegen binnen der prochie van Loon aen tBunckxken aldaer tusschen erffenisse Anthonis Goijart Pulskens deen zijde, ende tusschen den ghemeijnen dijck dander zijde, ende oijck deen eijnde, hodende metten anderen eijnde aen erffenisse ... ut dicebant (zoals zij zeiden) Op welcke stucken erffs beempt ende moer voirs de ander deijlluijden volcomentlijck hebben vertegen ten behoeve der kinderen Jacob Peeter Goijart Pulskens voirs met overgeven etc. ende hebben gelooft etc. ende allen commer etc.vuijtgenomen dat die voirs kijnderen hiervuijt sullen ghelden een lopen rogghen der Pastorije tot Loon te vergelden, noch vii 1/2 stuijver tsiaers in Buchems chijns te betalen, ende voirts alle schauwen etc. wel verstaende etc. datum et scabinij ut supra,

Hiertegens soo sal die voirscreven Cornelis Embert Jan Meeussoon als man etc. hebben etc. een stuck saijlants geheijten Eelkens acker vi lopensaet oft daeromtrent begrijpende gelegen binnen der prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten aende Heijdzijde aldaer tusschen de voirs Cornelis ander erffenisse deen zijde, ende tusschen erffenisse der kijnderen Jacob Peeter Pulskens dander zijde, streckende vande erffenisse Adriaen Embert Goijart Pulskens totter ghemeijnde strate aldaer, Noch een stuck heijvelts iiii lopensaet of daeromtrent begrijpende gelegen binnen der prochie ende plaetse voirs aldaer tusschen erffenisse Adriaen Embrecht Pulskens deen zijde, ende tusschen erffenisse der kijnderen Jacob Peeter Pulskens dander zijde ende oijck deen eijnde, hodende metten anderen eijnde aende gemeijn strate, Noch een stuckxken beempden een lopensaet ende xxii roijen oft daeromtrent begrijpende gelegen onder Oisterwijck inde Catten aldaer tusschen erffenisse Michiel Gielis Wagemakers aen beijde zijden, streckende vande erffenisse der Pastorije binnen Tilborch totter erffenisse der erffgenamen heeren Rijmis van Braband, Ende noch een stuckxken beempden omtrent een lopensaet begrijpende gelegen binnen der prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten int Reijtblock aldaer tusschen erffenisse Jan Denijs Crillarts deen zijde, ende tusschen erffenisse Michiel Gielis Wagemakers dander zijde, streckende vande erffenisse de erffgenamen heeren Remijs van Brabande totten loopenden stroom geheijten die Leije ut dicebant (zoals zij zeiden) Op welcke stuck saijlants, heijveldts ende beempden voirs dander deijlluijden volcomentlijck hebben vertegen ten behoeve Cornelis voirs met overgeven etc. ende hebben gelooft etc. ende alle commer oft calangie etc. wel verstaende etc. datum et scabini ut supra,

Cornelis Embert Jan Meeus zoon als man ende momboir etc. heeft dese twee stuckxken beempden overgegeven ende opgedragen Michielen soone wijlen Gielis Jan Wagemakers met affgaen etc. datum et scabini ut supra,

Hiertegens soo is den voirs Jannen soone wijlen Jans Jan Corstkens als man etc. te deele etc. Een huijs hoff schuer metten grond ende erffenisse daeraen liggende twee lopensaet oft daeromtrent begrijpende gelegen binnen der prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten Looven aende Commerstraet aldaer tusschen erffenisse die gemeijne strate deen zijde ende tusschen erffenisse Michiel Gielis Wagemakers dander zijde ende oijck deen eijnde, hodende metten ander eijnde aen erffenisse Denijs Jan Laureijs Spijckers, Noch een stuck saijlants derdalff lopensaet of daeromtrent begrijpende gelegen binnen der prochie ende plaetse voirscreven aldaer tusschen erffenisse des voirscreven Michiels deen zijde, ende tusschen erffenisse Willem Laureijs Willems zoon dander zijde, streckende vander gemeijne heirbane totten ackerwech aldaer, Noch een stuck saijlants twee lopensaet oft daeromtrent begrijpende gelegen binnen der prochie ende plaetse voirscreven aldaer tusschen erffenisse Michiels voirs deen zijde, ende tusschen erffenisse Adriaen Jacobs zoon van Aelst dander zijde, streckende vande erffenisse der kijnderen Jan Gheridt Lammens totten gemeijnen ackerwech aldaer, Ende noch een stuck heijvelts iii 1/2 lopensaet of daeromtrent begrijpende gelegen binnen der prochie ende plaetse voirs aldaer tusschen erffenisse Michiels voirs deen zijde ende oijck deen eijnde, ende tusschen erffenisse Willem Laureijs Willems zoon dander zijde, hodende metten anderen eijnde aen erffenisse der kijnderen mr Henrick ... ut dicebant (zoals zij zeiden) Op welcke huis hoff schuer ende ander erffenisse voirs dander deijlluijden volcomentlijck hebben vertegen ten behoeve van Jannen Jacob Jan Corstkens voirs met overgeven ende affgaen etc. ende hebben gelooft etc. ende alle commer oft calangie etc. vuijtgenomen dat die voirs Jan des heeren schauwen na oude gewoonte schuldich sal sijn te onderhouden wel verstaende oft den voirs Jannen op dit sijn gedeelte ennigen commer hijnder oft last quame met recht dat alsulken commer hijnder oft last alsoo comende zij deijlluijden etc. dwelck etc. datum et scabini ut supra.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832