Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1595-14-7986-5r

Daniel soone Cornelis Jan Scherven, een stuck saijlants geheijten de Wrande een lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc. Tilborch ter plaetsen geheijten aende Hasselt inde Langstrate aldaer tusschen erffenisse de kijnderen Adriaen Lenaert Mudtsaerts doude deen zijde, ende tusschen erffenisse Gheridt Willems Veramelvoirt met meer anderen dander zijde ende oijck deen eijnde, hodende metten anderen eijnde aen erffenisse Cornelis Jans de Beer, ut dicebat legitime etc. (zoals hij zeide, heeft wettelijk etc.) Pauwelsen soone Jan Matheeus Wouters met affgaen etc. warandiam (te waren) ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. datum xxix januarij 1595, scabini Vet et Borchmans.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832