Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1596-14-7987-19v

Jan soone Joost Willems de Beer een huijsken hoff schuer metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoirende ... lopensaet oft daeromtrent begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche geheijten aende Hasselt inde Langstrate aldaer tusschen erffenisse ... deen zijde ende tusschen erffenisse ... dander zijde, streckende vande gemeijnde strate totten erffenisse ... zoals hij seijde heeft hij wettelijck ... Gheriden soon wijlen Gheridt Cornelis sBeren met affgaen etc. warandiam ende dit vercopen etc. datum x aprilis 1596 scabini Vet et Brock ...Zoeken in website: De Hasselt voor 1832