Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1596-14-7987-25r

Cornelis soone Adriaen Jan Vrancken daer moeder aff was Geertruijdt dochtere wijlen Willem Willemssoon van Spaendonck alle sijn versterff recht ende actie van versterven te weeten een sevenste gedeelte ombedeijlt hem toebehoirende in all die erffelijcke goeden van ende nade doodt wijlen Geertruijdt sijner moeder op verstorven, ende die na dafflijvicheijt Adriaens sijns vader op hem vervallen sullen, waer tusschen wijens oft tot wat plaetsen etc. tzij in harden in weecken, in hooghen in drooghen, in diepen oft in leeghen egeene daeraff vuijtgescheijden legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Jannen soone wijlen Cornels Cornelis Peter Mudtsarts als man ende momboir Catharina sijnder huijsvrouwe dochter Adriaens ende wijlen Geertruijt voirs sijnen swager met affgaen etc. et promisit Cornelis super se et bona (en belooft Cornelis op zich en zijn goederen) dit vercopen etc. ende alle commer oft calangie van sijnen tweghen etc. datum xiii junij 1596
Hier is bij gestaen de voirs Adriaen vader vande voirs Cornelis ende heeft sijn tocht ende recht van tochte hem inne helft van desen sevensten gedeelte toebehoirende wettelijck overgegeven ende opgedragen Cornelissen sijnen soone met overgeven etc. et promisit (en belooft) nimmermeer van tocht weghen etc. datum xiii junij 1596 scabini Vet et Borchmans.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832