Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1596-14-7987-34v

Kennelijck zij eenen ijegelijcken dat voor ons schepenen onder gescreven sijn gecomen ende gecompareert in henne propre persoonen Jan, Adriaen ende Wouter gebroederen soonen wijlen Jan Jan Vranck Lemmens ende Daniel Adriaen Mudtsaerts als man ende momboir Aleijdt sijner huijsvrouwe dochtere wijlen Jan Jan Vrancken voirs daer moeder aff was Joostken dochter wijlen Jan Wouter Gheridtssoon ende hebben vanden erfflijcken goeden op hen luijden na doode vanden voirs Jannen ende Joostkens hennen vader ende moeder vervallen een erffscheijdinghe ende deijlinghe gemaeckt in vueghen ende manieren hiernae beschreven volgende

Overmits der welcker soo is den voirscreven Jannen te deele gevallen ende sal hebben houen ende erffelijck voor sijne portie besitten een stuck saijlants drije lopensaet ende xii 1/2 roijen oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. Tilborch ter plaetsen geheijten aende Postelstraet aldaer tusschen erffenisse Adriaens sijns broeders dat hier tegens gedeijlt is deen zijde ende tusschen erffenisse Wouter sijns broeders hier tegens insgelijcx gedeijlt dander zijde, streckende vande erffenisse Daniel Adriaen Cornelis Mudtsaars hem bij dese scheijdinge in deele gevallen totter voirs Postelstraet, noch een stuck heijvelts twee lopensaet ende xii 1/2 roijen oft daeromtrent begruijpende nochtans alsoo etc. binnen de prochie ende plaetse voirscreven aldaer tusschen erffenisse Adriaens sijns broeders hier tegens gedeijlt deen zijde, ende tusschen erffenisse Wouters sijns broeders oijck hier tegens gedeijlt dander zijde ende oijck deen eijnde, hodende metten anderen eijnde aende ghemeijnt van Tilborch ende Ghoirl, ende noch een stuck heijvelts twee lopensaet min seven roijen oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen der prochie ende plaetse voirs aldaer tusschen erffenisse Adriaens sijns broeders hier tegens gedeijlt deen zijde, ende tusschen erffenisse Wouters sijns broeders oijck hier tegens gedeijlt dander zijde, streckende vande erffenisse Joachim Daniel Gheridt Hermans totter ghemeijnte van Tilborch voirs Op welke erffenisse boven gescreven die boven genoemde Adriaen Wouter ende Daniel volcomentlijck hebben vertegen tot behoeff van Jannen hennen broeder ende swager voirs met overgeven etc. ende hebben gelooft super se et bona dit overgeven etc .altijt vast etc. ende alle commer oft calangie etc. vuijtgenomen dat die voirs Jan hier vuijt sal ghelden den interest vuijt tvierendeel van veertich gulden eens, daeraff men drije .... is te betalen aen Pieter Gheridt Reijn, noch tvierendeel vanden interest van sesthien gulden int capitael aen Jan Joost Wijtmans te betalen, noch tvierendeel in ii 1/2 stuijvers tsiaers gewinchijns aenden Hertogh van Brabant op St Thomas dach tot Oisterwijck te betalen ende voirts alle schauwen ende waterlaeten egen ende steghen te onderhouden soo dese erffenisse daerinne gehouden mochten wesen, ende ... Wouteren sijnen broeder te weghen tot eenen stuck saijlants hem bij iersten te deel gevallen, gelegen beneffens derffenisse Jans voirscreven wel verstaende oft den voirs Jannen op dit sijn gedeelte ennighen commer hijnder of last quame met regt meer dan boven genoempt staet dat etc. dwelck zij deen den ander etc. datum xxx octobris 1596 scabini Vet et Borchmans

Hiertegens soo is den voirscreven Adriaenen in deel die helft vande huijse van achter mette helft vanden solder voor inne thuijs daer Jan de vader vuijt verstorven is, mette erffenisse daertoe behoirende drije lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. Tilborch ter plaetse geheijten aende Postelstraet aldaer tusschen erffenisse Daniel Adriaen Cornelis Mudtsarts hier tegens gedeijlt deen zijde, ende tusschen erffenisse Jans sijns broeders dander zijde, streckende vande erffenisse Adriaens voirs hem bij iersten oijck in deel gevallen totter voirs Postelstrate, daer den waterlaet tusschen beijde is loopende, Ende noch een stuck heijvelts twee lopensaet ende xii 1/2 roijen oft daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot etc. binnen der prochie ende plaetse voirs aldaer tusschen erffenisse Peeter Adriaen Cornelis Hermans deen zijde ende tusschen erffenisse Jans sijns broeders dat hier tegens gedeijlt is dander zijde, streckende vande erffenisse Daniel Adriaen Cornelis Mudtsarts totter gemeijnt aldaer, Ende noch een stuckxken heijvelts twee lopensaet min vi roijen oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen der prochie ende plaetse voirs aldaer tusschen erffenisse Wouter sijns broeders dat hier tegens gedeijlt is deen zijde, ende tusschen erffenisse Jans sijns broeders dander zijde, streckende vande erffenisse Joachim Daniel Gheridt Hermans totter ghemeijnt aldaer ut dicebant (zoals zij zeiden) Op welcke helft vande huijse metten solder ende andere erffenisse boven gescreven die ander deijlluijden volcomentlijck hebben vertegen ten behoeff van Adriaenen hennen broeder ende swager voirs met overgeven etc. ende hebben gelooft Jan Wouter ende Daniel voirs super se etc. dit overgeven etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat die voirs Adriaen hier vuijt sal verghelden acht lopen rogghen tsiaers erffpachts vuijt eenen pacht van seventhien lopen rogghen tsiaers aen Cornelis Paeter Nouwen tot Hilvarenbeeke te voldoen volgende den brieven daeraff sijnde, noch tvierens vande interest vande veertich guldens, noch tvierendeel vande sesthien gulden ende tvierendeel vande chijns inden voirgaende brieff begrepen te vergelden, ende daertoe Jannen sijns broeder te weghen tot een stuck heijvelts gelegen bijde erffenisse Adriaens voirs, ende daertoe noch tot een stuck saijlants van drije lopensaet Jannen bij iersten te deele gevallen, ende voirts alle schauwen ende waterlaeten, weghen ende steghen te onderhouden soo etc. wel verstaende etc. datum et scabini ut supra

Hiertegens is den voirscreven Wouteren te deel gevallen ende sal hebben etc. een stuck saijlants twee lopensaet min xii 1/2 roijen oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. Tilborch ter plaetse geheijten aende Postelstraet aldaer tusschen erffenisse Adriaens sijns broeders dat hier tegens gedeijlt is deen zijde ende tusschen erffenisse Daniel Adriaen Cornelis Mudtsarts dander zijde, ende oijck deen eijnde, hodende metten anderen eijnde aen erffenisse Jans sijns broeders, Noch een suck heijvelts twee lopensaet min vijff roijen oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen der prochie ende plaetse voirscreven aldaer tusschen erffenisse Jans sijns broeders deen zijde ende tusschen erffenisse Daniel Adriaen Cornelis Mudtsarts dander zijde, streckende vande erffenisse Joachim Daniel Gheridt Hermans totter ghemeijnte aldaer, ende noch een stuck saijlants drije lopensaet ende xii 1/2 roijen of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen der prochie ende plaetse voirs aldaer tusschen erffenisse Adriaen Adam Cornelis Sijmons deen zijde, ende tusschen erffenisse Jan sijns broeders dander zijde, streckende vande erffenisse Joachim Daniel Gheridt Hermans totter gemeijnen strate ut dicebant (zoals zij zeiden) Op welcke parchelen van erffenisse boven gescreven die ander etc. ten behoeff van Wouteren voir gescreven met overgeven etc. ende hebben gelooft etc. ende alle commer oft calangie etc. vuijtgenomen dat die voirs Wouter Danielen Adriaen Cornelis Mudtsarts tot sijnen erffenisse hem bij deser deijlinge in deel gevallen met behemelde beesten soo als regt is noch tvierendeel vande interest inne veertich gulden, inne sesthien gulden, ende den chijns voirscreven et ... prout in literis, ende voirts alle schauwen etc. wel verstaende etc. datum et scabini ut supra

Hiertegens soo is den voirscreven Danielen Adriaen Cornelis Mudtsarts als man ende momboir Aleijdt sijnen huijsvrouwe te deel gevallen ende sal hebben houen ende erffelijck voor sijne portie besitten die helft vanden huijse voor, mette helft vande solder daeruijt Jan Jan Vrancken verstorven is metter erffenisse daeraen liggende twee lopensaet mette mate oft daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot etc. Tilborch ter plaetsen geheijten aende Postelstraet aldaer tusschen erffenisse Peeter Adriaen Cornelis Hermans deen zijde, ende tusschen erffenisse Adriaen Jan Vrancken dander zijde, streckende vande ander erffenisse hem Danielen bij dese oijck in deel gevallen totter voirs Postelstrate, Noch een stuckxken saijlants een lopensaet ende iii 1/2 roijen oft daeromtrent etc. nochtans etc. binnen der prochie ende plaetse voirs aldaer tusschen erffenisse Adriaens voirs deen zijde, ende tusschen erffenisse Wouter Jan Vrancken ende sijns Daniels voirs dander zijde, streckende vande erffenisse Adriaens voirs totter erffenisse Adriaen Jan Vrancken, Noch een stuck heijvelts twee lopensaet min eenvierdevaetsaet oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen der prochie ende plaetse voirs aldaer tusschen erffenisse Peeter Adriaen Cornelis Hermans deen zijde, ende tusschen erffenisse Wouter Jan Jan Vrancken dander zijde, streckende vande erffenisse sijns Daniels totter erffenisse Adriaenen Jan Vrancken dicwels voirs, Noch een stuck erffs tot weije liggende een lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen der prochie ende plaetse voirscreven aldaer tusschen erffenisse Sijmon Peeter Jan Reijnen deen zijde ende tusschen erffenisse Adriaen Jan Vrancken dander zijde, streckende vande erffenisse Daniels voirs totter erffenisse Jan Jan Vrancken, ende noch een stuck heijvelts twee lopensaet min vijff roijen oft daeromtrent etc. binnen der prochie ende plaetse voirs aldaer tusschen erffenisse Wouters Jan Vrancken deen zijde, ende tusschen erffenisse die ghemeijnt aldaer dander zijde ende deen eijnde, hodende metten anderen eijnde aende erffenisse Joachim Daniel Gheridt Hermans ut dicebant (zoals zij zeiden) Op welcke halff huijs, solder mette erffenisse bovengescreven die ander deijlluijden volcomentlijck etc. tot behoeff van Danielen Adriaen Cornelis Mudtsarts voirs met overgeven etc. ende hebben gelooft Jan Adriaen ende Wouter voirs op hen selven etc. dit overgeven etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat die voirs Daniel hier vuijt sal ghelden neghen lopen rogghen tsiaers erffpachts vuijt eenen pacht van seventhien lopen rogghen aen Cornelis Peeter Nouwen tot Hilvarenbeke volgende de brieven, noch tvierendeel vande interest inne veertich Carolus gulden ende sesthien stuijvers, mette ii 1/2 stuijver tsiaers gewinchijns ut supra, Noch te weghen ende steghen met behemelde beesten soo als regt over twee stuck erffs tot weije liggende, Jannen ende Wouteren tot henne andere erffenisse teijnde ende bezijen deselve weije liggende, Noch over een stuck heijvelts te weghen als boven Adriaen ende Jan sijn swagers tot een stuck heijvelts int geheel iii 1/2 lopensaet begrijpende elcken van hen voorde helft toebehoirende hier teijnde aenliggende, ende voirts alle schauwen waterlaten weghen ende steghen te onderhouden soo etc. wel verstaende etc. mutatis mutantes datum et scabini ut supra.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832