Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1596-14-7987-37r

Jan soone Cornelis Gheridt Hermans, een stuck saijlants geheijten den Roijenberch vijff lopensaet xxxiii ende een halve roije of daeromtrent begrijpende nochtans etc. Tilborch ter plaetsen geheijten aende Hasselt bijde Langstrate bijden Roijenberch voirschreven aldaer tusschen erffenisse Gheridt Willems Veramelvoirt deen zijde, ende tusschen erffenisse Anthonis Herman Jan Gheridt Hermans dander zijde, streckende vande erffenisse de erffgenamen Jan Claes Henricx Verhoeven totten erffenisse de kijnderen Adriaen Lenaerts Mudtsaerts doude ut dicebat legitime et hereditarie vendidit et supportavit (zoals hij zeide, heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) mette gerechtigheijt vande wech hiertoe behoirende Henricken soone wijlen Denijs Henrick Wouters met affgaen etc. warandiam (te waren) ende dit vercopen etc. ende alle commer of calangie daerop comende altemael aff te doen den selven, actum vi novembris 1596, scabini Vet et Borchmans.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832