Menu

Documenten

Document R-1596-14-7987-37v

Jan soone wijlen Jan Cornelissoon de Beir als man ende momboir Marije sijne huijsvrouwe dochter wijlen Cornelis Cornelis Wouters een huijs hoff schuer metten gronde ende erffenisse daerenbij liggende ende daertoe behorende vierdalff lopensaet oft daerontrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetse geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Cornelis Cornelis de Beir met meer andere daer een schauw waterlaet tusschen beijde is loopende deen zijde, ende tusschen de ghemeijne straete dander zijde, ende oijck deen eijnde, hodende metten andere eijnde aen erffenisse Jan Anthonis Jan Adriaen Smolders met sijnen kijndere, ut dicebat, legittime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Cornelissen soone wijlen Jan Cornelissoon de Beir voorschreven sijnen broeder met affgaen ende verthijen etc. warandiam super se et bona (te waren zoals gebruikelijk) ende dit vercopen etc. alle commer oft calangie daarop comende altemael etc. vuijtgenomen dat de voors. Cornelis hiervuijt .... aen Peeter Gheridt Gheridt Reijnen te betaelen ende voorts alle de huer chijns die vuijt .... datum 7 november 1596Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832