Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1596-14-7987-39v

Jan soone Peeter Peeter Zwijsen als man ende momboir Marija sijner huijsvrouwe dochter Jan Anthonis Jan Adriaen Smolders, een huijs hoff schuer metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoirende een lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc. Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Jan Anthonis Jans deen zijde, ende tusschen erffenisse Cornelis Cornelis sBeren dander zijde, streckende vande erffenisse Cornelis Jan Anthonis totter gemeijnde strate, noch een stuck saijlants twee lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetse voirs. aldaer tusschen erffenisse Jan Anthonis Jans voirs. deen zijde, ende tusschen erffenisse Cornelis Jan Anthonis dander zijde ende deen eijnde, hodende metten anderen eijnde aende erffenisse Anthonis Cornelis Cornelis Wouters, ende noch een stuck saijlants oijck twee lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetsche voirs. aldaer tusschen erffenisse Jan Anthonis Jans deen zijde, ende tusschen erffenisse Henrick Denijs Henrick Wouters dander zijde, streckende vande erffenisse Pauwels Jan Matheeussoon totter gemeijnte aldaer ut dicebat heeft hij wettelijck mits voldoeninge de somme van twee hondert carolus guldens overgegeven ende opgedragen Huijberden soone Joost Willems de Beer met affgaen etc. warandiam (te waren) ende dit vercoopen etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat die voirs. Huijbert hier vuijt sal ghelden vier gulden x st tsiaers aen derffgenamen Henrick Huijb Lemmens te betalen te lossen metten somme van LXXX gulden, ende noch ii st jaerlijcx .... van St. Barbara inde kerck van Tilborch te betalen te lossen met datum ... met de conditie .... ondersprocken dat die voirs. Jan Peeter Peeter Zwijsen sijne erffen of nacomelinghen tot alle tijde ende tot hennen schoonsten dese voirs. sal ende erffenisse boven verhaelt sullen moghen aflossen quijten ende vrijen metten somme van twee hondert carolus guldens tot xx st ... sonder argelist datum v decembris 1596 scabinij Vet et Borchmans..Zoeken in website: De Hasselt voor 1832