Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1596-14-7987-5v

Jan soone wijlen Gheridt Jan Ghoijaerts voor hem selven ende mede voor Marie sijne suster Jacob soone wijlen Joost Laureijs vander Straten ende Nicolaes soone Henrick Jan Claessoon als metten heere geordonneerde momboir ende toesiender Peeteren, Marcelisen, Digna ende Lucia broeders ende susteren onmondige ende ombejaerde kijnderen Gherits voirs die hij Gheridt met Barbara sijnre huijsvrouwe dochtere wijlen Peeteren Stevens verweckt hadde, ende de selve momboir ende toesiender alnoch voor Lucia dochtere Jan Pluijms ende voor Genoveva dochtere Laureijs Muts als erffgenamen wijlen Hesewich dochter Gheridt Haghaerts in haren tijt huijsvrouwe Jan Claes Henricx Verhoeven ... een stuck saijlants geheijten den Goerman twee lopensaet ende xii 1/2 roijen of daeromtrent begrijpende gelegen binnen der prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Cornelis Jans de Beir deen zijde, ende tusschen erffenisse der kijnderen Adriaen Adriaen Somers met meer andere dander zijde, streckende vander erffenisse Jacob Jan Sijmons totter erffenisse Gheridt Willems Veramelvoirt, ut dicebant legitime (zoals zij zeiden, hebben wettelijk) etc. Pauwelsen soone Jan Matheus Wouters mette gerechticheijt vante weghen over erffenisse Gheridt Willems Veramelvoirt met affgaen etc. warandiam (te waren) ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat die voirs Pauwels des heeren schauwe vande waterlaet na oude gewoonte sal onderhouden datum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832