Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1597-14-7988-16r

Joachim soone wijlen Daniel Gheridt Hermans een huijs, turffschop metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoirende v 1/2 lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc. Tilborch ter plaetsen geheijten aende Postelstraet aldaer tusschen erffenisse Peeter Jan Sijmons deen zijde ende tusschen die gemeijn strate dander zijde, streckende vande erffenisse Peeter Gheridt Gheridt Reijnen totter erffenisse Sijmon Peeter Jan Reijnen met meer andere, noch een stuck saijlants vijff lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen der prochie ende plaetse voirscreven aldaer tusschen erffenisse Peeter Jan Sijmons voirs deen zijde, ende tusschen erffenisse Joachims Daniels voirs dander zijde, streckende vande erffenisse Peeters voirs totter gemeijnde strate aldaer, ende die helft bedeijlt in een stuck erffs eertijts vander ghemeijnte inne genomen dieselve helft v 1/2 lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen der prochie ende plaetse voirscreven int Swart Ven, deselve helft tusschen erffenisse der kijnderen Jan Jan Vrancken deen zijde, ende tusschen die ghemeijnte aldaer dander zijde ende deen eijnde hodende metten anderen eijnde aen erffenisse Joachims voirs dat hier tegens gedeijlt is, ut dicebat legittime (zoals zij zeiden heeft wettelijk) etc. Denijsen soone wijlen Peeter Daniel Peeter Hermans sijnen swager met affgaen etc. warandiam (te waren) ende dit vercopen etc. ende alle commer oft calangie daerop comende altemael etc. vuijtgenomen dat die voirscreven Denijs hier vuijt sal ghelden anderhalff hoen tsiaers gewinchijns aenden erffgenamen Lucas van Amerzoijen te betalen, datum xxviii februarij anno 1597 scabini Vet et Borchmans.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832