Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1597-14-7988-31

Cornelis ende Gheridt gebroederen soonen wijlen Willems Veramelvoirt voor hen selven, Jan soone wijlen Gheridts de Bont als man ende momboir sijner huijsvrouwe oijck dochter Willems voirs. oijck voor hem selven, ende mede vuijt namen van alle andere erffgenamen wijlen Aerdt Janssoon Veramelvoirt voor deen helft, Jan Heijliger Berijssoon van Oirle ende Gheridt soon wijlen Sijmon Gheridt Huijben soo voor hen selve als mede vuijt name van alle andere erffgenamen Jennekens huijsvrouwe Aerdts Janssoon Veramelvoirt dochter was Michtelt Hoecx daer hij sterck voor maeckte voor dander helft, een stuck beempde twee lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. Tilborch ter plaetse geheijten aende ... aldaer tusschen erffenisse de kijnderen Adriaen Willem Goijaerts deen zijde, ende tusschen erffenisse Daniel Goijaert Jan Michiels dander zijde, streckende vande loopende stroom geheijten de Leije totten Lantscheijdinge aldaer ut dicebant legitime etc. (zoals zij zeiden hebben wettelijk etc.) Danielen soone wijlen Goijaert Jan Michielssoon met affgaen ende etc. warandiam (te waren) ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat die voirs. Daniel hiervuijt sal ghelden eenen halven stuijver tsiaers gewinchijns aende heer van Tilborch te vergelden ende voirts des heren schauwen aen beijde deijnden vande beempt sal onderhouden, datum xxi martij, scabini Vet et Bochmans.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832