Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1597-14-7988-45r

Kennelijck zij eenen ijegelijcken dat voor ons schepenen ondergeschreven sijn gecomen ende gecompareert in henne propre persoonen Cornelis Emberdt Jan Maeussoon daer moeder aff was Catherinne dochter Anthonis van Beurden ter eenre, enne Marija dochter wijlen Lambert Aerdt Sibben nagelaten weduwe wijlen Emberdt Jan Maeussoon voirs. geassisteert met Jannen haren soone, ende Peteren soone Jacob Jan Sijmons als man ende momboir Aleijdt sijne huijsvrouwe dochter wijlen Emberdt ende Marija voirs. ter andere zijde, ende hebben een erffmangelinge gedaen van zeeckere erffgoeden hiernae beschreven volgende,

Overmits de welcke soo sal de voirschreven Cornelis vande voirschreven Marija met haren kijnderen hebben houden ende erffelijck besitten de helft onbedeijlt vuijt een stuck beempde waeraff dander helft is toebehoirende Denijssen soone wijlen Dirck Willems de Bije den gehele beempt vierdalff lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. inden lande van Breda ende Gilze ter plaetsche geheijten teijnde Jacobs Hoecxken aldaer tusschen erffenisse Jan Gheridt Emmen deen zijde, ende tusschen de lantscheijding dander zijde, streckende vande erffenisse Cornelis Jan Maeussoon Vermeer totten erffenisse de weduwe ende kijnderen Peter Denijs Jan ... ut dicebat, op welcke helft vant stuck beempden voirschreven die voirs. Marija met haer kijnderen boven genoemd volcomentlijck heeft vertegen ten behoeve van Cornelis voirschreven met overgeven ende affgaen etc. ende hebben gelooft super se et bona dit overgeven ende dese erffmangeling altijt vast ende stentich te houden etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat de voirs. Cornelis hier vuijt sal gelden alle alsulcke chijns als men van rechts weghe ende na oude gewoonte schuldich is vuijt voirs. beemdt te vergelden ende oijck te onderhouden de schauw waterlaet van voirs. lantscheijdinge, datum et scabini ut supra (xvii junij 1597, scabini Vet et Borchmans),

Hiertegens soo sal die voirs. Marija met hare kijnderen vande voirs. Cornelis hebben houden ende erffelijck besitten t derde halve in een stuck saijlants int geheel twee lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. Tilborch ter plaetsche geheijten Creijeven aldaer tusschen erffenisse Sebastiaenen Daniel Gheridt Hermans met sijne kijnderen aen beijde zijden, streckende vande erffenisse Jan Jan Daniel van Beurden doude totten erffenisse de kijnderen Cornelis Janssen van Ghierl ut dicebat, op welck derde halve Cornelis voirs. volcomentlijck heeft vertegen ten behoeve van Marija met haren kijnderen boven genoemd met affgaen etc. ende heeft gelooft de voirschreven Cornelis super se et bona (op zich en zijn goederen) dit overgeven etc. ende alle commer oft calangie daerop comende altemael etc. datum et scabini ut supra (xvii junij 1597, scabini Vet et Borchmans).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832