Menu

Documenten

Document R-1597-14-7988-46r

Cornelis soone wijlen Emberdt Jan Maeussoon daer moeder aff was Catharina dochtere Anthonis van Beurden, een stuck erffenisse hem toebehoirende eensdeels tot saijlant ende eensdeels tot weije liggende twee lopensaet ende vi roijen oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. Tilborch ter plaetsche geheijten aen t Creijven aldaer tusschen erffenisse Sebastiaen Daniel Gheridt Hermans met sijne kijnderen deen zijde, ende tusschen erffenisse Marija weduwe Emberdt Jan Maeussoon metter kijnderen bij haer bij deselve Emberdt verweckt dander zijde, streckende vande erffenisse de weduwe ende kijnderen Gheridt Peter Jan Maes Ghenen totter ghemeijne strate ut dicebat legitime et hereditarie vendidit et supportavit (zoals zij zeiden heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Marija weduwe wijlen Embert Jan Maeussoon met haren kijnderen metten selve Embert verweckt met affgaen etc. warandiam (te waren) ende dit vercopen etc. ende alle commer oft calangie daerop comende altemael aff te doen etc., datum et scabini ut supra (xvii junij 1597, scabini Vet et Borchmans).Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832