Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1597-14-7988-47r

Kennelijck zij eenen ijegelijcken dat voor ons schepenen onders. sijn gecomen ende gecompareert in henne propere persoonen Henrick soone wijlen Denijs Henrick Wouters ter eenre ende Gheridt soone wijlen Cornelis Cornelis sBeren ter andere zijde ende hebben van zeckere hunne bestorven erffenisse een erffmangeling gedaen in vuege hier naer beschreven volgende,

Overmits de welcke soo sal de voirs. Henrick vanden voirs. Gheridt hebben houden ende erffelijck besitten een schuer metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoirende vier lopensaet vier en dertich roijen oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. Tilborch ter plaetse geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Cornelis Cornelis sBeren deen zijde, ende tusschen erffenisse de weduwe ende kijnderen Herman Jan Gheridt Hermans dander zijde, streckende vande erffenisse Jan Anthonis Verbunt totter ghemeijne strate ut dicebat, op welcke schuer metten grond ende erffenisse daeraen liggende de voirs. Gheridt volcomentlijck heeft vertegen ten behoeve van Henricken voirs. met overgeven etc. warandiam (te waren) ende dit overgeven ende dese erffmangeling altijt etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat de voirs. Henrick hier vuijt sal ghelden drij gulden tsiaers aen Peeter Willemssoon de Bondt te betalen, datum ultimo junij 1597, scabini Vet et Brock.

Hiertegens, soo sal de voirschreven Gheridt vanden voirschreven Henrick hebben houden ende erffelijck besitten een stuck erff tot saijlant ende weije liggende vier lopensaet drije ende veertich roijen metten steeghe daervoor aenliggende begrijpende nochtans etc. Tilborch ter plaetse geheijten aende Hasselt inde Langstraat aldaer tusschen erffenisse de weduwe ende kijnderen Ghijsbert Gheridt Beijkens deen zijde ende tusschen erffenisse de kijnderen Adriaen Lenaert Mudtsaers dander zijde, streckende van erffenisse Anthonis Cornelis Wouters ende mette ander totten erffenisse Gheridt Willemssoon Veramelvoirt ut dicebant (zoals zij aeiden), op welck stuck erffenisse die voirschreven Henrick volcomentlijck heeft vertegen ten behoeve van Gheriden boven geschreven met overgeven ende affgaen in etc. ende warandiam (te waren) ende dit overgeven ende erffmangeling altijt vast etc. ende alle commer etc. datum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832