Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1597-14-7988-50v

Jan soone wijlen Herman Janssoon de Roij secretaris deser heerlijcheijt van Tilborch ende Ghoirle vuijt crachte de procuratie hem gegeven bij Martijnken Anthonis Bartholomeus dochter geassisteert met Glaude Greffsone geboren van Lotharingen als haren wettigen man ende voight, gepasseert voor Melis Jan Melissoon notaris ende zeeckere getuige binnen de stadt van Breda residerende in dato den xii dach de maent octobris des jaers ons heren duisent vijffhondert sesse ende tachentich ons schepenen ondergeschreven genoegsaem verthoont ende voorgelesen sijnde, alle de gerechticheijt, te weten een sesde deel die ghoeden bij haren voirschreven vader achtergelaten ende die na doode Jennekens hare moeder alnoch op haer vervallen sullen, ende alsdan ierstmael vervallen? sal gelegen binnen de prochie van Tilborch, tegen over het casteel, sijnde een stede met weijlant, zaijlandt, huijs, hoff ende toebehoiren groot omtrent vier lopensaet onbegrepen oft soo groot ende cleijn als deselve aldaer gelegen is, heeft hij vuijt macht als voorn. wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen Gheriden soone wijlen Anthonis Bartholomeus ende haer Jennekens voirs. de voirs. Martijnkens broeder met affgaen etc. ende heeft gelooft vuijt cracht de selve procuratie dit overgeven altijt vast etc. datum iiii septembris 1597.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832