Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1597-14-7988-53r

Adriaen soone wijlen Gheridt Adriaen Meeussoon de jonghe een stuck saijlants een lopensaet seven ende dertich ende een halff roije metter mate begrijpende gelegen binnen der prochie van Tilborh ter plaetsen geheijten aende Hasselt inde Creijevensche straet aldaer tusschen erffenisse Adriaen Gheridt Adriaen Meeussoon doude deen zijde, ende tusschen erffenisse Henrick Denijs Henrick Wouters dander zijde, streckende vande erffenisse Adriaen Steven Scheijffen totter gemeijnder strate geheijten de Creijevensche straet voirs. ut dicebat legitime etc. vendidit et supportavit (zoals hij zeide heeft wettelijk etc.verkocht en overgegeven) Adriaenen soone wijlen Gheridt Adriaen Meeussoon sijnen broeder voirs. met affgaen etc. warandiam ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. datum vi octobris 1597 scabini Aelwijns et Hoosmans.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832