Menu

Documenten

Document R-1598-14-7989-13r

Kennelijck zij eenen ijegelijcken dat voor ons schepenen ondergeschreven sijn gecomen ende gecompareert inne propere persoone Willem soone wijlen heer Jans Vermee nagelaten weduwaer wijlen Jenneken sijner huijsvrouwe dochter Goijaert Marten Jan Schenen ter eenre ende Jan soone Willems ende Jennekens voirschreven met Cornelis soone wijlen Michiel Jan Cornelis Wouters als man ende momboir Digna sijner huijsvrouwe, dochter Willems ende Jennekens voirs. ter andere zijde, ende hebben vande erffelijcke goeden op henne na dood die selve Jenneken vervallen een erffscheijdinge ende deijlinge aengegaen in vuegen hier nae beschreven volgende,

Overmits de welcke soo sal die voirschreven Willem ten rechte van tochten sijnen leven lanck hebben houden ende besitten een huijs hoff metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoirende een lopensaet sess ende dertich roijen of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als t selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten aen t Creijeven aldaer tusschen erffenisse Sebastiaen Daniel Gheridt Hermans met sijne kijnderen deen zijde, ende tusschen erffenisse de weduwe ende nakijnderen Emberdt Jan Maeussoon dander zijde, ende oijck deen eijnde, hodende metten anderen eijnde aende ghemeijn strate, ende noch een stuck tot saijlant ende weije liggende anderhalff lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetse voirs. aende dander zijde vande strate aldaer tusschen erffenisse Jan ende Cornelis voirs. dat hiertegens affgedeijlt is deen zijde, ende tusschen erffenisse Ghijsbert Adriaen Ghijsbert van Ghilze dander zijde, streckende vande erffenisse Gheridt Willemssoon Veramelvoirt totter gemeijner strate ut dicebant, op welck huijs hoff metten land ende erffenisse voirschreven die voirs. Jan ende Cornelis ten rechte van tochten hebben vuijten ende tot behoeff van Willemen hennen vader voirschreven met overgeven etc. ende hebben gelooft dieselve Jan ende Willem op hen selven ende op alle henne goeden hebbende ende vercrijgende dit overgeven affgaen ende dese erffdeijling altijt vast stentich te houden etc. vuijtgenomen dat de voirs. Willem sijnen leven lanck hiervuijt sal ghelden etc. jaerlijckse rente van ... carolus guldens .... te betalen, noch thien lopen roggen tsjiaers erffrecht aende kijnderen Willem Claes Henrick Verhoeven te verghelden, noch neghen lopen rogghen tsiaers erffrecht aen Paeter Gheridt Reijnen te verghelden, ende noch drije penn. tsiaers gewinchijns aenden heere van Tilborch op St. Stevens dach te betalen, sonder argelist, datum ix februarij 1598, scabini Vet et Brock.

Hiertegens soo is den voirschreven Jannen Willem Janssoon Vermee ten deele gevallen ende sal hebben houden ende erffelijck voor sijne portie besitten, een lopensaet saijlants gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetse geheijten aen t Creijeven aldaer tusschen erffenisse Willems sijns vaders hem ten tochtrechte hiertegens bedeijlt deen zijde, ende tusschen erffenisse Cornelis Michiel Janssoon voirschreven dat hiertegens gedeijlt is dander zijde, streckende vande erffenisse Jan Willemssoon van Dijck totter erffenisse Gheridt Willemssoon Veramelvoirt, ut dicebant, op welcke lopensaet saijlants die voirschreven Willem volcomentlijck heeft vertegen, tot behoeff van Jannen voirs. met overgeven ende affgaen etc. ende hebben gelooft Willem ende Cornelis op hen selve etc. dit overgeven etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat die voirs. Jan met behemelde beesten sal weghen ende steghen over derffenisse Willemen sijnen vader op huijden ten tochtrechte aenbedeijlt, datum et scabini ut supra.

Hiertegens sal die voirs. Cornelis als man etc. hebben houden ende erffelijck besitten een lopensaet saijlants gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten aen t Creijeven aldaer tusschen erffenisse Jan Willem Janssoon Vermee dat hier tegens gedeijlt is deen zijde, ende tusschen erffenisse Jan Willemssoon van Dijck dander zijde ende deen eijnde, hodende metten anderen eijnde aen erffenisse Gheridt Willemssoon Veramelvoirt, ut dicebant, op welke lopensaet saijlants de voirs. Willem ende Jan volcomentlijck hebben vertegen tot behoeff van Cornelissen hennen swager voirs. met overgeven etc. ende hebben gelooft op hen selve etc. dit overgeven etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat die voirschreven Cornelis hier vuijt sal vergelden eenen st min een ... tsiaers aende erffgenamen Jacob Emmen tot Oisterwijck te betalen ende dat dese erffenisse over dander erffenisse Willems ende Jans voirs. hier tegens gedeijlt, sal weghen ende steghen met behemelde beesten soo als recht is, datum et scabini ut supra.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832