Menu

Documenten

Document R-1598-14-7989-21v

Peeter soone wijlen Jan Jacob Hoosmans als man ende momboir Machtelt sijner huijsvrouwe dochter wijlen Adriaen Willem Ghoijaertssoon tderde gedeelte onbedeijlt hem toebehorende in een stede te weeten huijs, hoff, schuer ende turfschop metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behorende derffenisse dander twee gedeelten Gheriden ende Jannen gebroeders soonen wijlen Adriaens sijn toebehorende int geheel seven ende een halff lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc. Tilborch ter plaetschen geheijten aende Heijzijde aldaer tusschen erffenisse Gheridt Gheridt Adriaen Maessoon deen zijde, ende tusschen die gemeijn strate dander zijde ende oijck voor deen eijnde, hodende metten ander eijnde aen erffenisse Adriaen Steven Scheijffnen ut dicebant legittime etc. Gheriden ende Jannen gebroederen soonen wijlen Adriaen Willem Goijaerts dicwels voirschreven elcke voorde gerechte helft met affgaen etc. warandiam etc. ende dit vercoopen etc. ende alle commer oft calangie etc. vuijtgenomen dat die voirschreven Gheridt ende Jan vuijte geheel stede sullen ghelden de neghen carolus guldens ende achtien stuijvers tsjaers aen Wouteren Wouter Beerthens te betalen te lossen mette somme van een hondert ende vijftich guldens volgende den ... ende ... daeraff sijnde, datum xxiii februarij 1598 scabini Vet et Borchmans.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832